Särskilda undervisningsgrupper

Elever i grundskolan som trots olika åtgärder inte har en fungerande skolgång kan tillfälligt delta i en särskild undervisningsgrupp.

Det är rektor på elevens hemskola beslutar om ansökan om samarbete för eventuell placering i särskild undervisningsgrupp, SU-grupp. Innan insats eller eventuell placering görs en kartläggning av behoven.

Lektioner både i SU-grupp och på hemskola 

När det beslutas att en elev ska få sin skolgång i en SU-grupp behåller han eller hon sin klassplacering på hemskolan. Eleven kan även ibland ha vissa lektioner på sin hemskola under tiden i undervisningsgruppen. 

Undervisningen i en SU-grupp är individualiserad och utgår från grundskolans läroplan och kursplaner. Alla elever har en individuell utvecklingsplan, IUP och ett åtgärdsprogram. Programmet upprättas i samråd med elev, vårdnadshavare och pedagogisk personal. Verksamheten i SU-gruppen ska främja elevens måluppfyllelse samt förbereda och motivera eleven till återskolning. 

Hög personaltäthet och samverkan med andra

Förutom undervisning innehåller verksamheten fritidsaktiviteter och social träning. Grupperna har hög personaltäthet och vid behov sker samverkan med Individ & Familjeomsorg, Barn- och ungdomspsykiatri, Bup, eller andra inkopplade förvaltningar/ myndigheter.

I Kungsbacka finns tre särskilda undervisningsgrupper, SU-grupper, som tar emot elever från årskurs 4-9.

Kontakta gärna

Maria Ivansson enhetschef 
0300-83 63 09
maria.ivansson@kungsbacka.se