Redovisning av synpunkter

Här hittar du information om hur Förskola & Grundskola kommunicerar synpunkter eller klagomål inom organisationen.

Förskollärare/lärare och annan personal som får synpunkter eller klagomål som hen inte kan reda ut direkt, ska anmäla dem till ansvarig rektor. Om det krävs brådskande åtgärder ska det anmälas direkt, i annat fall inom ett par dagar.

Rektorn utreder ärendet eller ger en annan person i uppdrag att utreda. Har ett klagomål kommit in till skolpersonal eller rektor som ska utredas av verksamhetschefen ska rektorn skyndsamt lämna ärendet vidare till verksamhetschefen.

Rektorn anmäler alla mer komplicerade ärenden till verksamhetschefen, så att verksamhetschefen får kännedom om dem och kan ta över ansvaret för utredningen.

Verksamhetschefen rapporterar synpunkter eller klagomål som innebär att huvudmannen behöver vidta åtgärder eller är av principiell karaktär eller av större vikt, till förvaltningschefen. Förvaltningschefen informerar vid behov politikerna i nämndens arbetsutskott om dessa ärenden.

Inkomna synpunkter och klagomål analyseras pågående under året på enhetsnivå och huvudmannanivå inom ramen för enheternas och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Mer information

Vill du veta mer om vårt arbete med inkomna synpunkter kan du kontakta verksamhetschefen för den pedagogiska enheten eller den centrala förvaltningen, du hittar kontaktuppgifter via länkarna nedan.

Pedagogiska enheter och verksamhetschefer

Kontaktsida för förvaltningen för Förskola & Grundskola