klassrum Lärare på rast elever har byggt en robot av lego elever använder datorer i ett skolarbete

Enkäter i våra grundskolor

Att ställa frågor till elever i och vårdnadshavare i våra skolor är ett sätt att ta reda på upplevelsen om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras

Skolinspektionens skolenkät

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan. De som svarar på enkäten är

 • Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.
 • Pedagogisk personal inom grundskolan och gymnasiet.
 • Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan.

Resultaten hittas via Skolverkets hemsida

Sök statistik om förskol, skola och vuxenutbildning

Skolinspektionens information om Skolenkäten

Göteborgsregionen, GRs, enkäter

Göteborgsregionen, GRs, enkäter genomförs vartannat år. Det är elever i årskurs 2, 5 och 9 samt deras vårdnadshavare som svarar på frågorna i enkäten.

Frågorna som ställs i GRs enkät är samma som de som Skolinspektionen ställer. 

Genom GR görs det även varje år en enkät där vi ställer frågor till vårdnadshavare i förskolan om hur de uppfattar verksamheten där.

Verktyg för förbättringar

Varje skola använder sitt resultat av enkäten som ett underlag i skolans egna systematiska kvalitetsarbete, enkäten ger en bild över vad som är bra och vad som kan förbättras.

Det sammanlagda resultatet för alla skolor visar områden där vi gemensamt behöver arbeta för att utveckla skolan i Kungsbacka.

 • Om GR enkäten våren 2020

  +

  Enkäten genomfördes i årskurs 2,5 och 9 våren 2020. Svarsinsamlingen gjordes på lektioner, genom en webbenkät. Varje elev har fått en unik kod för genomförandet.

  Frågornas svarsalternativ var stämmer helt och hållet, stämmer delvis, stämmer ganska dåligt, stämmer inte alls samt vet ej En del frågor var omvända

  Varje fråga redovisas var för sig och för varje fråga beräknas även ett indexvärde där det bästa alternativet ges 100 poäng, och det sämsta alternativet ges 0 poäng. Indexvärdet kan alltså anta värdet 0-100.

  Frågeområden i enkäten

  I dokumentet ser du hur frågorna är utformade för de de olika årskurserna. Dokumentet innehåller dock inte resultat. 

  Frågeområden och frågor i våra enkäter

  Så många elever svarade

  Årskurs 2: svar från 876 elever av 1050 vilket ger en svarsfrekvens om 83%.

  Årskurs 5: svar från 970 elever av 1073 vilket ger en svarsfrekvens om 90%.

  Årskus 9: svar från 847 elever av 1052 vilket ger en svarsfrekvens om 81%.

  Årets svarsfrekvens kan ha påverkats av lägre närvaro på skolorna i samband med Covid-19. Under sista insamlingsveckan stängde gymnasieskolorna

 • Resultat frågor om trygghet

  +

  86 procent av eleverna i årskurs 5 instämmer helt eller delvis i påståendet Jag känner mig trygg i skolan och 87 procent vet vem de ska vända sig till om någon varit elak

  För årskurs 9 visar enkäten att det är 87 procent som känner sig trygga och 77 procent upplever att de vet vem de ska vända sig till

  Jämförelse med genomsnittet för skolor i Göteborgsregionen

  Index för frågan Jag känner mig trygg i skolan
  Årskurs 5; Kungsbacka 80, Göteborgsregionen 81
  Årskurs 9; Kungsbacka 81, Göteborgsregionen 78

  Så arbetar vi för en trygg skola

  Det är jätteviktigt att alla elever ska känna sig trygga och veta vem de ska prata med när något händer! Varje skola har en plan för kränkande behandling som årligen uppdateras och ska eleverna involveras arbetet. Resultatet från enkäten blir en viktig del i detta. 

  Mobbning och trygghet

 • Resultat frågor om undervisningen

  +

  92 procent av eleverna i årskurs 5 instämmer helt eller delvis i påståendet Mina lärare förklarar så att jag förstår och 93 procent tycker att läraren hjälper till när det behövs

  I årskurs 9 är det 82 procent som tycker att lärare förklarar bra och 86 procent som tycker att de får hjälp.

  Jämförelse med genomsnittet för skolor i Göteborgsregionen

  Index för frågan Mina lärare förklarar så att jag förstår
  Årskurs 5; Kungsbacka 82, Göteborgsregionen 82
  Årskurs 9; Kungsbacka 71, Göteborgsregionen 69

  Lärare har stor betydelse för elevers måluppfyllelse

  Utbildningens kvalité hänger tätt samman med mötet mellan lärare och elev. Förskola & Grundskola startar under 2020 upp ett utvecklingsarbete som särskilt fokuserar på den här frågan.

  Våren 2020 var det fler elever som blev behöriga till gymnasiet jämfört med året innan och meritpoängen totalt sett var också högre.

  Betygsresultat och arbete för måluppfyllelse

 • Resultat fråga om skolan som helhet

  +

  80 procent av våra elever i klass 5 instämmer helt eller delvis i påståendet Jag är nöjd med min skola som helhet. 5 procent är inte alls nöjda.

  I årskurs 9 är det 75 procent som är helt eller delvis nöjda

  Kontakta oss om du har synpunkter

  Vi vill alltid få reda på när det inte fungerar! Via länken hittar du information om hur du gör när du tycker att det är något som inte fungerar som det ska eller vill framföra synpunkter.

  Synpunkter och klagomål