Distansundervisning

Distansundervisning innebär en möjlighet att tillgodose elevers rätt till utbildning när omständigheterna är sådana att elev inte fysiskt kan delta i undervisningen på skolan.

Distansundervisning kan ske i realtid via fjärrkommunikation när elever och lärare inte är åtskilda i tid men befinner sig på olika platser. Distansundervisning kan också innebära att elever självständigt följer en inspelad lektion.

I och med covid-19-pandemin som startade har skolor fått utökade möjligheter till fjärr- och distansundervisning.

Det gäller både grundskolan och gymnasieskolan och kan röra verksamheten vid en hel skola eller enstaka årskurser eller elever. För enskilda elever fattas beslut om fjärrundervisning av rektor utifrån behovet. Beslut om att förlägga undervisningen på distans för större grupper eller hela skolor fattas av huvudmannen, till exempel Kungsbacka kommun eller en fristående aktör som driver utbildning.

Ska tillgodose elevers rätt till utbildning

Distansundervisning är en möjlighet som skolor har för att tillgodose elevers rätt till utbildning när omständigheterna är sådana att en elev inte fysiskt kan delta i undervisningen på skolan. Utgångspunkten är dock att elever ska delta i utbildningen i skolan.

I Kungsbacka använder vi Microsofts verktyg Teams som verktyg i lärandet. Därför är det också ett naturligt verktyg för eleverna för fjärrkommunikation i utbildningen.

Elever från årskurs 5 har i regel tillräcklig vana och kunskap i hur verktygen används. För yngre elever läggs distansundervisningen upp på annat sätt.

Personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter i detta sammanhang bygger framför allt på allmänt intresse och rättlig förpliktelse utifrån vårt uppdrag i skollagen att tillhandahålla utbildning så att utbildningens syfte uppnås och elevers rätt tillgodoses.

Det gäller framför allt fjärrkommunikation i undervisningen men även andra inslag i utbildningen kan behöva fjärras, till exempel föräldramöte, skolavslutning och vid behov utvecklingssamtal.

Vid fjärrkommunikation finns rutiner och regler som personalen följer för att värna integriteten och begränsa behandlingen av personuppgifter till vad som är nödvändigt.

Ingen del av kommunikationen kan nås av någon utomstående och kommunikationen sparas inte. Det enda som sparas under en period är att man deltagit i fjärrat möte.

Mer information om behandlingen och vad som gäller ges i samband med att distans- och fjärrundervisning aktiveras för enstaka elever eller för hela skolor.

Mer information

Behandling av personuppgifter i Förskola & Grundskola