Gymnasiesärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar vars skolplikt upphört och som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Utbildning i gymnasiesärskolan

Utbildningen i gymnasiesärskolan är fyraårig och ges på nationella yrkesprogram eller på individuellt program.

De nationella programmen är yrkesinriktade utbildningar där det ingår minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande ute på arbetsplatser.

Utbildningen på ett individuellt program erbjuds elever som inte har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt yrkesprogram. Individuella program är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Vem kan läsa på gymnasiesärskolan?

Elever med en intellektuell funktionsnedsättning har rätt att läsa på gymnasie-särskolan. Det är hemkommunen som bedömer om en elev tillhör målgruppen. Bedömningen baseras på fyra utredningar; en pedagogisk, en psykologisk, en social och en medicinsk. Samråd med eleven och elevens vårdnadshavare görs när utredningen genomförs.

En elev som har gått ut grundsärskolan har även rätt att söka till gymnasieskolans introduktionsprogram: yrkesintroduktion och individuellt alternativ (Skollagen 2010:800, 17 kap.16§).

Inriktning för gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Kontakta gärna