Inackorderingstillägg

Kommunalt inackorderingstillägg kan du få om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten eller i dess närhet.

Inackorderingstillägg kan beviljas fram till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år och utgår till dem som behöver inackordering till följd av skolgången.

Inackorderingstillägg lämnas till heltidsstuderande elever inom gymnasial utbildning, påbyggnadsutbildning eller grundläggande vuxenutbildning.

Elever som har mer än två timmars restid per dag minst fyra dagar per vecka under en tvåveckorsperiod har rätt till inackorderingstillägg. Dock ej samtidigt som resebidrag beviljats. Undantag vid praktiktjänst och om inackorderingsadressen ligger mer än 4 km från skolan.

Bidraget betalas ut till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Från och med höstterminen det år eleven fyller 20 år har eleven rätt till studiestöd från CSN i stället.

Läs mer på CSN

Ansökan

Kommunen beviljar inackorderingstillägg till elever som studerar i kommunal skola, landstingsdriven skola eller skola driven av kommunalförbund.

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 31 augusti inför kommande läsår. Du måste söka nytt inackorderingstillägg inför varje läsår. Första utbetalningen sker sista bankdagen i september.

Elever som läser på friskola, folkhögskola, riksinternat eller utomlands samt elever vars föräldrar vistas utomlands och eleven bor kvar i Sverige kan ansöka om inackorderingstillägg hos CSN.

Inackorderingstillägg betalas ut i nio månader, september-maj. Inackorderingstillägg för läsåret 2021 är 1 590 kronor per månad.

Observera att elever antagna via frisök, eller så kallad andrahands mottagning, inte har rätt till inackordering. Kommunen beviljar dock inackorderingstillägg för elever antagna vid andrahandsmottagning vid naturbruksgymnasier inriktning djur i Västra Götaland och Halland.

Kontakta gärna