Behandling av personuppgifter i Gymnasium & Arbetsmarknad

Dataskyddsförordningen gäller från den 25 maj 2018. Här får du information om hur Gymnasium & Arbetsmarknad behandlar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen är en EU-gemensam lag som gäller från den 25 maj 2018. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Syftet med lagen är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. Enligt artikel 8 i Europakonventionen har var och en rätt till respekt för sitt privatliv​. Den snabba tekniska utvecklingen och omfattningen av behandling av personuppgifter ligger till grund för det regelverk som nu har kommit.

Begreppet "behandla" har en bred innebörd och innebär att samla in, registrera, lagra, bearbeta, sprida och radera. 

Ordlista - via denna länk hittar du en ordlista med begrepp kopplade till dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningens principer - via denna länk finner du mer information om vad dataskyddsförordningen innebär

Här kan du läsa om hur personuppgifter behandlas inom Gymnasium & Arbetsmarknads verksamhetsområde och hur du tar kontakt om du har frågor kring behandlingar av personuppgifter.

Inom Gymnasium & Arbetsmarknads verksamhetsområde behandlas barns, elevers och vårdnadshavares personuppgifter för att planera, bedriva och följa upp verksamhet i gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola och vägledning i enlighet med de författningar som styr verksamheterna. Vidare behandlas personuppgifter för personer som söker ekonomiskt bistånd, som deltar i arbetsmarknadsprocessen samt för ensamkommande barn och nyanlända för att kunna planera, följa upp och fatta beslut för att ge det stöd som behövs.

För att kunna planera, bedriva och följa upp verksamheterna behandlas både extra skyddsvärda personuppgifter, till exempel personnummer, och känsliga personuppgifter. Till känsliga personuppgifter räknas till exempel etnicitet (exempelvis modersmål) och uppgift om hälsa (exempelvis arbetshinder eller utredningar vid behov av särskilt stöd).

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen ställer krav på att varje behandling av personuppgifter ska ha rättslig grund. De behandlingar av personuppgifter som görs inom Gymnasium & Arbetsmarknads verksamhetsområde vilar främst på de rättsliga grunderna allmänt intresse, myndighetsutövning eller rättslig förpliktelse, och finns författningsreglerade i främst skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), läroplaner, förordningen om vuxenutbildning (2011:1108), lagen om yrkeshögskolan (2009:128), förordningen om yrkeshögskolan (2009:130), patientdatalagen (2014:821), socialtjänstlagen (2001:453), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137), lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) samt förordning om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:39).

För att publicera bilder eller filmer där det går att känna igen personer på exempelvis webbplats, i sociala medier eller i tryckt material ska skriftligt samtycke inhämtas.

Din rätt till information

Du har rätt att få information om för vilka ändamål som dina eller ditt barns personuppgifter behandlas och med vilken laglig grund.

Om du vill ha ett personligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag, kan du använda Kungsbacka kommuns e-tjänst för detta.

E-tjänst registerutdrag

Handlingar som innehåller personuppgifter om dig sparas endast så länge det är nödvändigt, baserat på de arkivregler som omfattar offentliga handlingar och regler i andra författningar såsom exempelvis bokföringslagen.

Sammanfattande beskrivning över personuppgiftsbehandlingar

Kontakta gärna

Kontakta oss om du har frågor om vår hantering av personuppgifter. Du når oss via gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se

Kungsbacka kommuns Dataskyddsombud

Du kan även kontakta Kungsbacka kommuns Dataskyddsombud med frågor kring dataskydd och personuppgifter. Dataskyddsombudets uppgift är att granska att kommunens nämnder följer de rutiner och regler som finns kring personuppgiftshantering. Du når Dataskyddsombudet på dataskyddsombud@kungsbacka.se

Om du har klagomål på vår hantering av dina personuppgifter kontaktar du istället Datainspektionen.