Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett beslut som skolan har tagit och som går att överklaga så kan du vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd eller förvaltningsrätten i Göteborg och få ärendet prövat. Här kan du läsa om hur du ska göra.

Hur överklagar jag ett beslut?

  • Rektor/förvaltning fattar ett beslut och skickar till elev/vårdnadshavare.
  • Elev/vårdnadshavare överklagar beslutet och skickar överklagandet till den som tagit beslutet.
  • Skolan/förvaltningen ändrar beslutet och meddelar elev/vårdnadshavare, eller skolan/förvaltningen står fast vid beslutet och skickar ärendet till Skolväsendets överklagandenämnd eller Förvaltningsrätten i Göteborg (beroende på vilket beslut det gäller).
  • Nämnden/Förvaltningsrätten utreder ärendet, fattar beslut och meddelar elev/vårdnadshavare.

Vem får överklaga?

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår. En elev får själv överklaga från det år eleven fyller 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare som har rätt att överklaga. Om eleven har två vårdnadshavare måste båda vilja överklaga. Är eleven myndig måste den som företräder eleven ha en fullmakt som visar att hon/han är behörig att företräda eleven.

Till vem skickar du överklagandet?

Du ska alltid skicka överklagandet till den som tagit beslutet. Skälet till att du ska vända dig till beslutsfattaren direkt är för att den ska kunna ta del av dina argument och kunna ändra sitt beslut. Om beslutsfattaren inte ändrar sitt beslut, skickas överklagandet vidare till Skolväsendets överklagandenämnd/Förvaltningsrätten i Göteborg och de kontaktar dig när de tagit ett beslut.

Inom vilken tid ska du överklaga?

Du måste överklaga ett beslut inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet.

Vad ska ditt överklagande innehålla?

Skriv vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha. Det är också viktigt att motivera varför du tycker att beslutet ska ändras. Om du vill att överklagandenämnden/förvaltningsrätten ska ta del av intyg eller andra dokument, ska du även skicka med dessa. 

Skriv ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.

Skriv under överklagandet. Om eleven har två vårdnadshavare måste båda skriva under.

Kostar det något att överklaga?

Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.

Vem kan se mitt överklagande?

Ditt överklagande och övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess. Sekretess gäller i ärenden för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Kontakta gärna