Särskola

Grundsärskolan

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser. 

Grundsärskolan i Kungsbacka

Gymnasiesärskolan

Utbildningen i gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar vars skolplikt upphört och som har gått i grundsärskolan eller som inte kan gå i gymnasieskolan därför att de har en utvecklingsstörning.

Gymnasiesärskolan

Särskild utbildning för vuxna

Detta är en skolform för elever som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller en hjärnskada. På särskild utbildning för vuxna kan du utveckla dina kunskaper och din kompetens för att klara dig bättre i arbets- och samhällslivet. Du får studera i din egen takt. 

Särskild utbildning för vuxna