Utbildning i svenska för invandrare - sfi

Svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Det finns kurser med olika inriktningar, studietakt och språkliga nivåer. Vilken kurs du ska börja avgörs tillsammans med personal på Kompetenscentrums studie- och yrkesvägledning. Målsättning, tidigare erfarenheter och utbildningsbakgrund avgör vilken kurs du ska gå.

Vem får läsa?

Du som är folkbokförd i Kungsbacka kommun och saknar grundkunskaper i svenska får läsa sfi inom vuxenutbildningen från och med det år du fyller 16.

Vad kostar det?

Utbildningen är kostnadsfri. Du får inget studiestöd när du läser, men du som är nyanmäld kan få läsa med introduktionsersättning. Om du får ekonomisk ersättning från till exempel Arbetsförmedlingen eller a-kassan måste du kontakta din handläggare innan du börjar studera.

Sfi har tre olika studievägar

Det finns tre olika studievägar på sfi. Valet av studieväg beror bland annat på vilken utbildningsbakgrund och vilka studiemål du har. Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren avgörs vilken studieväg som passar dig. Kurserna startar regelbundet under terminen.

Svenskkurser för invandrare finns på flera olika nivåer:

1. Svenskundervisning för invandrare, sfi 
2. Svenska som andraspråk, SAS 
3. Svenska på gymnasial nivå, Svenska 1,2,3

Ansökan

Du ansöker till sfi genom att göra ett personligt besök på Kompetenscentrums studie- och yrkesvägledning. Söker du för första gången ska du ta med giltig legitimation eller pass.

Tidsbokning

Du behöver inte boka tid för att göra en ansökan eftersom vi har drop-in.
Här hittar du våra öppettider

Vägledning

På Kompetenscentrums studie- och karrärvägledning får du också möjlighet att diskutera dina fortsatta studier och att planera för ditt fortsatta yrkesliv. Du kan få hjälp att få dina studier och yrkeserfarenheter från ditt hemland kartlagda. Du kan få stöd i att söka andra kurser inom vuxenutbildningen samtidigt som du läser sfi eller svenska på högre nivå.