Om du störs av vilda djur

När vilda djur letar sig in bland våra hus kan de ibland upplevas som störande. Ofta kan du själv komma tillrätta med problemen genom att försvåra eller skrämma djuren. Om det inte går kan det i vissa fall vara motiverat med skyddsjakt.
 • Fåglar som stör

  +

  Tätorten är en attraktiv plats för fåglarna med rikt utbud på föda, färre fiender och bra utrymmen för att häcka. Oftast är det vårt eget fel att vi får ovälkommet besök av fiskmåsar och kajor. Överfulla soptunnor, mat kvarlämnad på uteserveringen, oknutna plastpåsar med matrester och nedskräpning innebär goda möjligheter för fåglarna att hitta föda. Det är fastighetsägarens ansvar att minska risken för störande häckning på fastigheten.

  Enkla tips till din hjälp

  Exempel på vad man du som fastighetsägare kan göra för att förebygga problemet är att:

  • Sätta upp nät på taket där måsarna häckar och se till att rensa rent från eventuella bon som redan är byggda där. För detta finns företag som arbetar med skadedjursbekämpning som kan hjälpa till med att utföra de förebyggande åtgärderna. Det är möjligt att du behöver upprepa processen med att rensa taket ett flertal gånger till dess att måsarna ger upp då de inte får lugn och ro att föda upp sina ungar. Åtgärden ska ske precis innan häckning som sker 1 april - 31 juli.
  • Mata inte fåglar, exempelvis småfåglar, då det automatiskt kommer dra till sig fiskmåsarna och kråkfåglarna också.
  • Vara extra noggrann med avfallshanteringen så inga matrester går att hitta för måsarna ute på tomten.
  • Sätta upp roterande störande reflexer eller färger. Duvor låter sig ofta skrämmas bort av rovfågelsattrapper som sätts upp på fastighetens tak. Dessa kan köpas i jaktaffärer.

  Jakt kräver tillstånd

  Jakt inom tätbebyggda områden kräver särskilt tillstånd från Polisen. Det är ingen hållbar, långsiktig lösning då fåglarna i framtiden ofta söker sig tillbaka till samma häckningsställe ändå. Det är snarare att behandla symptomen på ett problem istället för själva kärnan.

  Under häckningen 1 april - 31 juli är måsarna fredade och det är endast om måsarna orsakar allvarlig skada som man kan få tillstånd till skyddsjakt. Då måste även bo och ungar avlägsnas så att inte hjälplösa ungar lämnas kvar.

 • Rådjur i trädgården

  +

  Det effektivaste sättet att bli av med rådjur i trädgården är att sätta staket runt tomten. Andra tips är att:  

  • Plantera växter som rådjuren inte vill ha.
  • Sätta upp skrämselanordningar.
  • Se till att plocka upp fallfrukt och annat som kan locka rådjuren.
 • Grävlingar under huset

  +

  Genom att täta husgrunden kan du förebygga problem med grävlingar under huset. Se också till att hålla rent i trädgården och runt huset. Om du redan har fått in grävlingar under huset är det bästa sättet att sätta för ingången. Se bara till att alla grävlingar då är ute ur grytet.

 • Vildsvin som bökar

  +

  Om du har problem med vildsvin som bökar upp på tomten ska du i första hand försöka skapa miljöer som inte lockar till sig vildsvinen och att försöka störa dem. Prova att: 

  • Ta bort fågelmat och fallfrukt.
  • Ha slutna sopkärl och kompost då lukten lockar till sig djuren.
  • Sätta ut fågelskrämmor. 
  • Prata högljutt och väsnas när ni är ute.
  • Koppla en radioapparat till en rörelsevakt.
  • Hägna in tomten med elstängsel.

  Vi alla har därför ett gemensamt ansvar att motverka att vildsvinen kommer för nära. Läs mer om vad kommunen gör, och vad du själv kan göra:

Enligt miljöbalken ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. En sådan olägenhet är "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig".

Skador på planteringar, bilar och liknande egendomsskador kan aldrig räknas som en sådan olägenhet. Om man däremot har ofta förekommande problem med att katter förorenar barnens sandlådor eller om de går in i bostäder och orsakar allergiska reaktioner så kan detta betraktas som olägenhet för människors hälsa.

För att få mer information och för att få kontakt med skyddsjägare kontakta Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se.