Jordvärme

Innan du installerar en jordvärmeanläggning måste du anmäla det till Miljö & Hälsoskydd.

Så anmäler du

Du behöver lämna in din anmälan minst sex veckor innan beräknad arbetsstart. Till anmälan ska du bifoga en situationsplan där du har märkt ut:

  • Var du vill placera kollektorslangen.
  • Dricksvattenbrunnar inom 30 meter från kollektorslangen.
  • Om brunnarna är grävda eller borrade.
  • Avståndet från kollektorslangen till fastighetsgräns.

Du kan beställa underlaget till situationsplanen genom kommunens kundcenter Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00.

Ledningar på fastigheten

Tänk på att du måste informera grävaren om var ledningar för till exempel vatten, el och tele går på fastigheten, så att de inte skadas vid installationen.  

Så fungerar jordvärme

Principen för jordvärme är att energi utvinns ur marken. Till värmepumpen kopplas en slang i där det cirkulerar en köldbärarvätska. Vätskan består av vatten blandat med ett frostskyddsmedel, som ofta är etanol. Slangen grävs ned som en slinga i marken på cirka 1 meters djup och med cirka 1,5 meters avstånd mellan slingorna. Köldbärarvätskan samlar upp värme som omvandlas till energi i värmepumpen.

Energiutbytet är störst i jordar med hög vattenhalt. Jordvärme kan ge stora mängder energi, nackdelen är att den kräver tillgång till stora ytor. Slangen bör inte läggas mindre än 20 meter från dricksvattenbrunnar.