Vad kostar anslutningen?

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för den fastighet som kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för att ordna en allmän VA-anläggning: ledningar, pumpstationer, reningsverk med mera.  

Fyra delar

Anläggningsavgiften beräknas utifrån fyra delar: servisavgift, tomtyteavgift, fastighetsavgift och lägenhetsavgift.

  • Servisavgiften motsvarar kostnaden för att dra fram vatten och avlopp till en fastighet.
  • Tomtyteavgiften är i huvudsak en kostnadsrelaterad avgiftsparameter eftersom huvudmannens kostnader ökar med ökande tomtstorlek.
  • Fastighetsavgiften betalar abonnenten för nyttan av att få tillgång till det allmänna nätet och de allmänna anläggningarna.
  • Lägenhetsavgiften baseras på hur många bostadsenheter det finns på fastigheten. Med lägenhet menas i det här fallet en bostadsenhet i villa, radhus, flerfamiljshus, sommarhus eller liknande.

En utbyggnadsavgift tillkommer när servisledningar läggs efter beställning från fastighetsägaren och i efterhand ansluts till ledningsnätet.

Alla avgifter ingår i VA-taxan som beslutas av kommunfullmäktige.

VA-kalkylator

För att få en uppfattning om din anslutningskostnad kan du använda vår VA-kalkylator nedan. Observera att den endast ger en preliminär beräkning och att det är den av kommunen fastställda kostnaden som gäller.