Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att reningsanläggningen fungerar som den ska.

Beroende på var du bor och vad anläggningen ska användas till behöver du antingen ansöka om tillstånd eller göra en skriftlig anmälan. Det gäller både om det är en ny avloppsanläggning eller om du ändrar den befintliga.

Kontakta oss på Miljö & Hälsoskydd och enheten Hälsoskydd Ute om du har frågor kring ansökan eller avlopp. Tänk på att vi inte kan rekommendera dig vilken anläggning du ska ha eftersom vi är en tillsynsmyndighet. Vi kan dock lämna information om vilka typer av anläggningar som kan vara aktuella för dig på den aktuella platsen. Vi kan även ge dig råd utifrån de regler som finns kring om platsen eller omgivningen är skyddsvärd, dricksvattentäkter riskerar att förorenas eller om människors hälsa eller miljön på annat sätt kräver viss förebyggande åtgärd.

Ansök om tillstånd för eller anmäl enskilt avlopp

Om du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anläggning behöver du först lämna in en ansökan eller anmäla en ändring.

Enligt § 13 och § 14 i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt § 2 och 3 i Kungsbacka kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs ansökan eller anmälan för att inrätta en enskild avloppsanläggning.

I Kungsbacka kommun krävs även tillstånd för att inrätta en torr toalettlösning. Det krävs också tillstånd för att inrätta en avloppsanläggning för BDT (bad, disk, tvätt) väster om E6 eller inom vattenskyddsområde. Fastigheter öster om E6 och som inte ligger inom vattenskyddsområde behöver lämna in en anmälan för att inrätta enbart en BDT-anläggning. Detta regleras i kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter, som du finner här.

Kungsbacka kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter

Vi gör bedömningen om ansökan eller anmälan

Du behöver inte bedöma om det du ansöker om är en ansökan eller anmälan. Enheten för Hälsoskydd Ute gör den bedömningen när du har lämnat in din ansökan/anmälan.

Du kan välja att lämna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst eller fylla i vår blankett och skicka in till Miljö & Hälsoskydd.

Vid ansökan om enskilt avlopp ska en topografisk karta bifogas. Du kontaktar Kungsbacka Direkt för att få hjälp med kartan.

Tänk på detta innan du börjar med e-tjänsten

Innan du börjar fylla i e-tjänsten bör du ha alla uppgifter till hands och du bör noggrant ha läst igenom informationen i vår informationsbroschyr eller på webbplatsen. Det går inte att pausa ansökan och fortsätta svara på frågorna vid ett senare tillfälle. Om du avbryter tjänsten behöver du åter fylla i alla frågor från start.

Vi behöver i de allra flesta fall få in fler uppgifter än de som finns i vår e-tjänst eller i blanketten. Dessa uppgifter kommer vi begära in efter att vi har gjort en första bedömning av din ansökan. Vilka uppgifter det är varierar beroende på valet av avloppsanläggning och förutsättningarna på den aktuella platsen. Bedömning sker i varje enskilt fall.

Om kompletteringar inte kommer in inom anvisad tid kan vi överväga att avvisa ansökan. Vi gör i regel alltid platsbesök för att bedöma om sökt anläggning är lämplig och om reningen på något sätt ska ske i mark kan vi kräva markundersökningar exempelvis provgropar.

Ibland behövs även bygglov eller marklov

Tänk på att vi bara prövar utifrån miljöbalkens bestämmelser. I vissa fall kan det krävas både bygglov och marklov, eller övriga dispenser avseende skyddade naturområden.

Du får inbjudan till informationsmöte

Vi kommer även att bjuda in dig till ett informationsmöte där vi pratar igenom vilka uppgifter du behöver komplettera med, vad vald anläggning innebär för skötsel och ansvar från dig som fastighetsägare. Vi tar även upp konsumenttjänstlagen och vad du som fastighetsägare har för ansvar och vad entreprenören har för ansvar.

Den sökande ansvarar för anläggning och drift

Du som står som sökande är ansvarig för att avloppet anläggs och driftas enligt meddelade villkor, du kommer även vara den som ses som anläggningsägare. Debitering av handläggningen kommer att riktas mot sökande. 

Det är bra om entreprenören som ska anlägga avloppet har kunskap och erfarenhet av att anlägga avlopp och om den ansökta avloppsanläggningen. Det är dock inget krav att entreprenören ska vara diplomerad eller på annat sätt certifierad.

Grannhörande kan behövas

Om vi anser det nödvändigt kommer grannar att höras i ärendet innan du får ett beslut. Det är för oss av intresse om grannens vattenbrunn riskerar att påverkas eller om det finns energibrunnar i närheten. Vi kommer även att höra förvaltningen för Teknik i de fall du ansöker om en avloppsanläggning som kräver slamsugning av kommunens renhållningsentreprenör eller en anläggning som innehåller ett filter som behöver tas omhand av kommunens renhållningsentreprenör. Bor du inom vattenskyddsområdet kan vi också behöva höra Teknik.

Vissa ärenden beslutas av nämnden

Om du ansöker om en avloppsanläggning som inte uppfyller kraven på rening för den aktuella platsen och om du vill stå fast vid din ansökan, då tar vi upp ditt ärende för beslut i nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Tänk på att du kan få ett avslag och du får betala prövnings-/anmälningsavgiften även vid ett avslag. Alla beslut är överklagningsbara.

Vi tar ut en avgift för prövning/anmälan. Avgift tas ut även om ansökan avslås, återkallas, avvisas eller avskrivs. Läs här mer om våra taxor

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen PUL. Den ersätts av GDPR i maj.

Kommunen är indelad i olika skyddsnivåer

Kommunen är indelad i hög respektive normal skyddsnivå för miljöskydd. Inom respektive skyddsnivå ställs krav på olika avloppslösningar. I områden med hög skyddsnivå kan det finnas möjlighet att göra ett så kallat avsteg till normal skyddsnivå. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har beslutat om ett antal kriterier som behöver vara uppfyllda för att avsteg ska vara möjlig. Läs mer om skyddsnivåer.

Vi gör tillsyn på din fastighet

Ett till två år efter att din anläggning har tagits i drift kommer Miljö & Hälsoskydd att besöka din fastighet och följa upp anläggningen för att se att den följer tillstånd och fungerar som avsett. Vi tar ut en timbaserad avgift i enlighet med tillsynstaxan för den uppföljande kontrollen. Du får närmare information en tid innan vårt besök.

Har du frågor kring ditt avlopp eller inte vet kan du kontakta oss på telefon 0300-83 40 00 eller via e-post till info@kungsbacka.se innan du skickar in din ansökan.

Dokument