Kungsbackafjorden

Kungsbackafjorden är en breddad del av en markerad sprickdal, och därmed är Kungsbackafjorden, egentligen ingen fjord då den saknar tröskel vid mynningen. Miljön under vattnet domineras av grunda bottnar men det finns också djuprännor. En av rännorna är hela 30 meter djup. I fjorden finns flera parallella sprickzoner av vilka en löper utmed Onsalahalvöns förhållandevis höga och raka östra kustlinje.

Kungsbackafjorden är Hallands största naturreservat och även Natura 2000 område. Kustområdet är riksintresse för naturvård och friluftsliv. Fler än 240 fågelarter har observerats i området. Det finns också värdefulla strandängar som fungerar som rastplatser för fågel. Under ytan finns det ålgräsängar som klassas som en hotad biotop, den fungerar som skydd för yngel och större fisk. De är viktiga uppväxtområden för fisk såsom flundror, rödspätta, skäddor, tunga och havsöring.  Här finns även stora bestånd av ål, vilka stannar tills könsmognad. Hela Kungsbackafjorden är fredningsområde för fisk.

Kungsbackafjordens inre delar får en speciell karaktär, och är en så kallad estuarie, genom det sötvatten som tillförs via Kungsbackaån och Rolfsån och som möter det saltare vattnet från havet. Det allra översta vattenskiktet i fjorden är därför normalt starkt utsötat. Runt Kungsbackafjorden finns det många populära badplatser.

Kungsbackafjorden har delats upp i två områden av Vattenmyndigheten, ett inre och ett yttre. Idag uppnår ingen av delarna god ekologisk status. Inre delen av fjorden har sämst ekologisk status, statusen är klassad som otillfredsställande. Den yttre delen har måttlig status. Kvalitetskravet från Vattenmyndigheten är att nå god ekologisk status till 2027.

Det finns flera vattendrag som mynnar ut i fjorden. Små bäckar på östra delen av Onsalahalvön, Hovmanneån, Kungsbackaån, Rolfsån, Torpaån, Ölmevallabäcken med flera. Flera av bäckarna har en hög belastning av näringsämnen och uppnår inte god ekologisk status, vilket därmed påverkar Kungsbackafjorden. Belastningen av näringsämnen från små avlopp har betydande påverkat på Kungsbackafjorden enligt Vattenmyndigheten.