Fett- och oljeavskiljare

Fett i avloppsledningarna orsakar stopp vilket kan ge betydande skador vid översvämningar. Därför måste du ha en fettavskiljare om du har en restaurang.

Fettavlagringar bildar även en giftig, illaluktande svavelvätgas som orsakar frätskador i avloppsledningar och försämrar både boende- och arbetsmiljö.

Stopp och dålig lukt

Kommunens ledningsnät är dimensionerat att ta emot spillvatten av hushållskaraktär med måttligt innehåll av fett. Verksamheter som producerar eller behandlar livsmedel kan ge upphov till höga fetthalter i avloppsvattnet.

När avloppsvatten når ledningarna, kyls det ner och fettet stelnar i ledningar och pumpstationer. För att minska problem med stopp i avloppet och dålig lukt måste fettavskiljare installeras vid alla verksamheter som hanterar livsmedel.

Vilka verksamheter ska ha fettavskiljare?

Alla verksamheter som tillreder livsmedel, som diskar porslin eller köksutrustning eller som på annat sätt släpper ut fett eller fettrester till avloppsledningsnätet måste ha fettavskiljare. Läs mer i Riktlinjer för fettavskiljare nedan.

Installera

Fetthalten i avloppsvattnet ska uppgå till max 100 mg/l och fettavskiljaren ska dimensioneras efter typ av verksamhet och produktionsmängd. Nedan finns ett kalkylblad för beräkning av fettavskiljarens storlek.

Kontroll och tömning

Du som är fastighetsägare ansvarar för att anläggningen sköts. Kungsbacka kommuns renhållningsordning anger att fettavskiljare måste tömmas minst en gång per kvartal.

För att teckna abonnemang, kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt 0300-83 40 00 / info@kungsbacka.se.

Frityrolja, stekfett och inläggningsoljor ska inte hällas i avloppet även om fettavskiljare finns, utan samlas upp och återvinnas av ett ackrediterat återvinningsföretag.

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare krävs för exempelvis bilverkstäder, bilvårdsanläggningar och parkeringsplatser för att fånga upp olja, metaller och organiska ämnen. Dessa ämnen stör den biologiska processen i reningsverken.

Ansökan om förlängt tömningsintervall

Blankett för ansökan om förlängt tömningsintervall för oljeavskiljare hittar du här. Din ansökan kommer att hanteras av Bygg & Miljöförvaltningen.

Om din verksamhet har förändrats kan du ansöka om förlängt tömningsintervall även för fettavskiljare, formulär/blankett kommer snart. Din ansökan kommer att hanteras av förbaltningen för Teknik, förutom om det gäller fettavskiljare kopplade på enskilt avlopp vilka hanteras av Bygg- och miljöförvaltningen.