Avgifter

Det finns flera saker som påverkar vad ditt bygglov eller din anmälan kommer att kosta, till exempel vad du ska bygga och om du bor innanför eller utanför detaljplan. Taxan i sin helhet hittar du längre ner på sidan. I den nya taxan utgår till exempel moms på utstakning enligt anvisning från Skatteverket.

Exempel på vad det kan kosta

Kostnad i kronor

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

 
Planenligt 31 200
Med liten avvikelse 36 000
Med gällande förhandsbesked 34 800
Utanför planlagt område och utan förhandsbesked 46 800
Nybyggnadskarta (max 5 000 m2 fastighet)  9 000
Utstakning inklusive moms 10 500 
Lägeskontroll (inklusiva moms)  5 250
Om tomten finns inom en detaljplan, kan planavgift tillkomma 34 056
Summa Från 50 400
   

Nybyggnad av komplementbyggnad, till exempel mindre garage och förråd (utan tekniskt samråd)

 
Planenligt 10 800
Med liten avvikelse 14 400
Utanför planlagt område 14 400
Kartunderlag för situationsplan, eventuellt kompletterat med fältmätning  900-5 400
Utstakning (om garaget byggnaden placeras närmare gräns än två meter) inklusive moms 6 000
Om tomten finns inom en detaljplan, kan planavgift tillkomma
Om komplementbyggnaden är större än 50 m2 är eventuell planavgift 34 056
17 028
Summa Från 16 500
   

Tillbyggnad med tekniskt samråd, till exempel tillbyggnader i två plan eller badrum

 
Planenligt 19 200
Med liten avvikelse 22 800
Utanför planlagt område 22 800
Kartunderlag för situationsplan, eventuellt kompletterat med fältmätning  900-5 400
Utstakning (om garaget byggnaden placeras närmare gräns än två meter) inklusive moms 6 000
Om tomten finns inom en detaljplan, kan planavgift tillkomma
Om tillbyggnaden är större än 50 m2 är eventuell planavgift 34 056
17 028
Summa Från 24 900

 

 

 

Exempel på andra bygglov

 

               

Observera att kostnad för kartunderlag för situationsplan och eventuell planavgift tillkommer  
Bygglov för uterum som följer detaljplan 5 400
Bygglov för mur eller plank som följer detaljplan (utan tekniskt samråd) 8 400
Bygglov för utvändig ändring (utan tekniskt samråd) 4 800
Bygglov för skylt som följer detaljplan 7 200
(ytterligare skyltar på samma fastighet och i samma ansökan)  1 200
   

Attefallsåtgärder och eldstad

 
Observera att kostnad för kartunderlag för situationsplan tillkommer  
Komplementbyggnad, (utan tekniskt samråd) 7 200
Komplementbostadshus, (utan tekniskt samråd) 7 200
Komplementbostadshus (med tekniskt samråd) 13 200
Tillbyggnad, (utan tekniskt samråd) 6 600
Ytterligare en bostad, (utan tekniskt samråd) 6 600
Braskamin/rökkanal 4200 
   

Övrigt

 
Strandskyddsdispens  10 800
Förhandsbesked utanför detaljplan 19 200
Avslag Timdebitering, dock minst 2 400
 

 

 

Reducerad avgift vid längre handläggningstid

Byggnadsnämnden ska ta beslut senast tio veckor efter att ett bygglovsärende har kommit in till nämnden. Om denna tid överskrids så reduceras avgiften för bygglovet med 20 procent för varje vecka som Byggnadsnämnden inte har tagit beslut i ärendet. Observera att det endast är avgiften för bygglovet som reduceras. Avgiften för arbetet från tekniskt samråd till slutbesked reduceras inte.

Om Byggnadsnämnden, inom tre veckor från att ärendet kom in, har meddelat dig att ansökningshandlingarna måste kompletteras för att de inte är tillräckligt bra för bedömning, räknas de tio veckorna från den dag då det kom in nya godkända underlag. Om Byggnadsnämnden inte meddelat dig att ansökan måste kompletteras inom tre veckor från det att ansökan eller anmälan kom in, räknas de tio veckorna från den dag då ärendet kom in till kommunen. Tidsfristen börjar om på nytt om du som sökande vill ändra din ansökan under handläggningstidens gång.

Om det är en komplicerad utredning får vi förlänga handläggningstiden en gång med högst tio veckor.

Synpunkter på avgift 

Om du anser att den avgift vi har fakturerat dig på något sätt är felaktig, kan du skriva till oss så tar vi ställning till om det finns anledning att ändra avgiften. I den nya taxan utgår till exempel moms på utstakning enligt anvisning från Skatteverket.

Överklaga avgiften

Du kan välja att överklaga vårt beslut om avgift till Länsstyrelsen i Hallands län. Överklagandet ska ske skriftligt och ha kommit in till Bygg- och miljöförvaltningen  senast tre veckor efter den dag du fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid skickar förvaltningen detta samt handlingar i ärendet till Länsstyrelsen.

I din överklagan anger du:

• Vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, beslutsdatum och vad beslutet avser.

• Hur du begär att beslutet ska ändras och varför.

• Klagandens namn (ditt namn), adress, telefonnummer och personnummer eller organisationsnummer.

• Skrivelsen ska vara egenhändigt undertecknad av klaganden (dig) eller hans/hennes ombud. Om överklagan sker genom ombud måste du även skicka in en fullmakt.

Skicka din överklagan till: 
Kungsbacka kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
434 81 Kungsbacka

Kommunfullmäktige beslutar taxan

Avgifterna är uträknade efter Taxa för Kungsbacka kommuns plan- och byggverksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. I den nya taxan utgår till exempel moms på utstakning enligt anvisning från Skatteverket.

Nedanstående exempel gäller ur den äldre taxan. Den gäller för ärenden som kommit in till kommunen till och med den 30 september 2019

 • Exempel ur den äldre taxan

  +

  Exempel på åtgärder

  Kostnad i kronor

  Nybyggnad av hus < 200 m2

   
  Karta inom detaljplan  ca 7 000
  Karta utom detaljplan (Tillkommer eventuellt kostnad för inmätning av byggnad och fastighetsgräns) ca 700
  Bygglov för 200 m2 bruttoarea (alla våningsplan) 35 000– 40 000
  Utstakning, beroende på hur tomten ser ut 8 000–12 000
  Lägeskontroll 800/h

  Summa

  45 100–61 500 

  Om tomten finns inom en detaljplan, kan planavgift tillkomma 27 000          
     

  Garage 50 m2

   
  Bygglov för garage, 50 m2 ca 9 000
  Om tomten finns inom en detaljplan, kan planavgift tillkomma 8 000–27 000
     

  Enklare tillbyggnader

   
  Bygglov för uterum ca 5 000
  Bygglov för bygglovspliktig mur eller plank ca 5 000
  Bygglov för utvändig ändring  2 000-4 000
  En tillbyggnad på 100 kvm mellan 12 000 och 23 000
     

  Anmälan av attefallsåtgärder 

   
  Komplementbostad, 25 m2 ca 7 000
  Komplementbyggnad 25 m2, oisolerad ca 5 700
  Tillbyggnad, max 15 m2 ca 6 500
  Ytterligare en bostad ca 3 500 
     

  Anmälan av övriga åtgärder

   
  Braskamin ca 1 200 
  Ändring av konstruktion 1 400-6 500
     

  Övrigt

   
  Strandskyddsdispens  5 600
  Förhandsbesked 6 500–10 500
  Underrättelse om avslag timtaxa
  Avslag nämnd timtaxa
  Återtagande av ärende timtaxa
  Avvisning efter första kompletteringsbegäran timtaxa

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka