Så mycket kostar ett bygglov eller anmälan

Det är mycket som påverkar vad ditt bygglov eller din anmälan kommer att kosta. Till exempel vad du ska bygga och hur stort du ska bygga. Andra saker som påverkar är hur din tomt ser ut, om det är en ny eller gammal detaljplan och om grannar måste höras. Även om du inte får något lov tar vi betalt per timme för det arbete vi lägger ner på handläggningen.

Exempel på kostnader i samband med bygglov eller anmälan

Kronor

Nybyggnad av hus < 200 m2

 
Karta inom detaljplan  ca 7 000

Karta utom detaljplan
Tillkommer eventuellt kostnad för inmätning av byggnad och fastighetsgräns

ca 700
Bygglov för 200 m2 bruttoarea (alla våningsplan)

35 000– 40 000

Utstakning, beroende på hur tomten ser ut 8 000–12 000
Lägeskontroll 800/h

Summa

45 100–61 500

Om tomten finns inom en detaljplan, kan planavgift tillkomma 27 000          
   

Garage 50 m2

 
Bygglov för garage, 50 m2 ca 9 000
Om tomten finns inom en detaljplan, kan planavgift tillkomma 8 000–27 000
   

Enklare tillbyggnader

 
Bygglov för uterum ca 5 000
Bygglov för bygglovspliktig mur eller plank ca 5 000
Bygglov för utvändig ändring  ca 4 000
En tillbyggnad på 100 kvm mellan 12 000 och 23 000

Anmälan av attefallsåtgärder 

 
Komplementbostad, 25 m2 ca 7 000
Komplementbyggnad 25 m2, oisolerad ca 5 700
Tillbyggnad, max 15 m2 ca 6 500
Ytterligare en bostad ca 7 000 
   

Anmälan av övriga åtgärder

 
Braskamin ca 1 200 
Ändring av konstruktion 2 600 
   

Övrigt

 
Strandskyddsdispens  5 500
Förhandsbesked 6 000–8 000
Underrättelse om avslag timtaxa
Avslag nämnd timtaxa
Återtagande av ärende timtaxa
Avvisning efter första kompletteringsbegäran timtaxa

Avgiften för kungörelse av bygglovsbeslutet i Bolagsverkets tidning Post-och Inrikes Tidningar är medräknat i exemplen.

Kommunfullmäktige bestämmer

Exakt hur mycket Byggnadsförvaltningen ska ta betalt är bestämt av kommunfullmäktige 2011.

Synpunkter på avgift 

Om du tycker att den avgift vi har fakturerat dig på något sätt är felaktig, kan du skriva till oss så tar vi ställning till om det finns anledning att ändra avgiften. 

Skicka undertecknad blankett till: 
Kungsbacka kommun 
Byggnadsförvaltningen
434 81 Kungsbacka

Överklagan

Du kan välja att överklaga vårt beslut om avgift till Länsstyrelsen i Hallands län. Överklagandet ska ske skriftligt och ha inkommit till Byggnadsförvaltningen senast tre veckor efter den dag du fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid skickar Byggnadsförvaltningen detta samt handlingar i ärendet till länsstyrelsen.

Skicka din överklagan till 
Kungsbacka kommun
Byggnadsförvaltningen
434 81 Kungsbacka

I din överklagan anger du:

  • Vilket beslut du överklagar genom att ange fastighetsbeteckning, beslutsdatum och vad beslutet avser.
  • Hur du begär att beslutet ska ändras och varför.
  • Klagandens namn (ditt namn), adress, telefonnummer och personnummer eller organisationsnummer.
  • Skrivelsen ska vara egenhändigt undertecknad av klaganden (dig) eller hans/hennes ombud.