Så söker du planbesked

Du som vill bygga något som förutsätter en ny detaljplan, ändringar av den befintliga detaljplanen eller upphävande av en plan kan ansöka om planbesked. Då får du svar på om kommunen har för avsikt att påbörja ett planarbete eller inte.

Vad är ett planbesked?

I ett planbesked meddelar kommunen om det finns avsikter att inleda en planprocess för att göra det möjligt för den åtgärd som ansökan gäller. Kommunens ställningstagande baseras på bland annat översiktsplan, det allmänna intresset och behov. Ett planbesked och en ändring av detaljplanen behövs alltid när en markägare eller exploatör vill bygga nya bostäder, verksamheter eller genomföra en ändring som strider mot den gällande detaljplanen.Klicka för större bild

Detta tar vi hänsyn till i vår bedömning

När vi bedömer en ansökan tar vi hänsyn till både allmänna och enskilda intressen som vägs mot varandra. Vi bedömer hur ansökan stämmer med kommunens övergripande strategier och målsättningar. Det kan till exempel handla om:

  • Översiktsplan
  • Fördjupad översiktsplan
  • Kommunens mål för bostadsbyggande
  • Riksintressen, strandskydd och bullerkrav

Att ansöka om planbesked

För att ansökan ska vara komplett ska du beskriva den önskade åtgärden tydligt både i text och genom en skiss på en karta. Samtliga markägare inom det område som förslaget gäller måste ge sitt godkännande för att vi ska kunna behandla ansökan. Om vi behöver ytterligare material för att kunna bedöma ansökan hör vi av oss till dig. Från det att vi har en komplett ansökan kan det ta upp till fyra månader innan du får ett planbesked. Vad som händer efter ett beslutat planbesked kan du läsa mer om längre ner.

Ansök via e-tjänst

Använd gärna kommunens e-tjänst för att ansöka om planbesked. E-tjänsten är utformad för att hjälpa dig att göra en komplett ansökan vilket underlättar för en snabbare hantering.

Vem beslutar?

Det är kommunstyrelsen som beslutar om planbesked. Inför beslut utreder vi din ansökan i vår planbeskedsgrupp som består av tjänstepersoner med bred kunskap inom samhällsplanering. Gruppen lämnar sedan ett beslutsförslag till politikerna som har sista ordet. Politikerna har inför beslutet tillgång till både ansökan om planbesked och en tjänsteskrivelse med beslutsförslag.

Går beslutet att överklaga?

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas. Ur ett långsiktigt perspektiv är beslutet inte ett slutligt ställningstagande från kommunens sida. Det kan bland annat ändras i samband med att översiktsplanen för Kungsbacka ses över.

Kostnad

Kommunen tar ut en avgift för alla beslut om planbesked, oberoende av vad som meddelas i beslutet. Vi tar ut samma avgift även om beskedet är att vi inte kommer att inleda en planprocess.

Hur stor avgiften är beror på omfattningen av vad ansökan gäller. Ansökan klassas utifrån fasta kriterier som en enkel, medelstor eller stor åtgärd.

Avgift för 2022 är:

  • Enkel åtgärd 9 660 kronor
  • Medelstor åtgärd 14 490 kronor
  • Stor åtgärd 19 320 kronor

Mer om kostnader finns under sidan om taxor och avgifter. Där finns också förklarat vad enkel, medelstor och stor åtgärd innebär.

Taxor och avgifter

När vi inleder en planprocess

Efter att vi meddelat att vi har för avsikt att inleda en planprocess kan det dröja innan arbetet med detta sätter igång. Orsaken är att vi måste planera för nya bostäder och verksamheter i en takt som stämmer med planeringen för kommunal service och infrastruktur. Projekt som är strategiskt viktiga för kommunens hållbara samhällsutveckling kan komma att prioriteras.

Under planeringsprocessen kan omständigheter komma fram som innebär att vi inte kan gå vidare med planeringen så som det var tänkt. Även om vi meddelar att kommunen har för avsikt att inleda en planeringsprocess är det inte en garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas av kommunen. När vi startar planarbetet kan processen ta cirka två år.

Läs mer om hur detaljplaneläggning går till.

Detaljplan

Kostnad för detaljplan

Vi tar ut en avgift som ska täcka kostnaderna för att upprätta en ny detaljplan. Kostnaden beror på planens omfattning. En mindre plan kostar ungefär 100 000 kronor exklusive konsultutredningar. Innan vi påbörjar planprocessen tecknar vi ett plankostnadsavtal med dig som planerar att bygga. Vi påbörjar inget arbete och tar inte heller ut några kostnader före ett plankostnadsavtal är undertecknat. Det är alltså möjligt att ångra sig och inte fortsätta med planprocessen före avtalet är tecknat.

Kontakta gärna