Arbete mot mobbning och likabehandlingsplan

Alla verksamheter som lyder under skollagen måste varje år göra en likabehandlingsplan. På denna sida hittar du vår plan.

Barn och elever i pedagogisk omsorg, förskola eller skola får aldrig utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Alla vuxna i verksamheterna som får kännedom om upplevda kränkningar är skyldiga att anmäla detta till enhetschef, förskolechef eller rektor. Den som driver verksamheten ska snabbt utreda situationen och vidta åtgärder.

Plan mot kränkande behandling

Alla verksamheter som lyder under skollagen måste varje år göra en likabehandlingsplan. Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.