Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR, en enkät där vårdnadshavare får svara på ett antal frågor inom områdena

  • trivsel och trygghet
  • delaktighet och inflytande
  • skolmiljön
  • bemötande
  • kunskap och lärande

Enkäten besvaras också av elever i årskurs två, fem och åtta och deras föräldrar.

Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat. I dokumentet nedan hittar du vår förskolas resultat från senaste enkät.

Såhär arbetar vi med resultatet

  • Vi ska aktivt arbeta för att få fler föräldrar intresserade av att använda sitt inflytande och lämna synpunkter genom brukarenkäten. På så sätt vill vi få in ett tillförlitligare resultat.
  • Vi ska utveckla förskolemiljön. Vi ska tänka till och försöka skapa miljöer som; gynnar indelning i mindre grupper, är föränderliga och skapar nyfikenhet och upptäcktslust hos barnen. Vi ska ha en studiecirkel med pedagogerna då vi reflekterar i liten grupp över förhållningssätt och relationer mellan vuxen-barn, barn-barn, vuxen-vuxen. Vi anser atmosfären på förskolan vara en del av miljön.

 

Länk till dokument med resultat 2015

Observera att antal svarande är lågt i förhållande till antal barn i redovisningsgrupp.