Barn- och elevhälsa

Arbetet med barn och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskolan och i skolan ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Vi har ett barnhälsoteam knutet till förskolan. I barnhälsoteamet ingår rektor och specialpedagog.

Syftet med vårt barnhälsoteam är, i enlighet med läroplanens riktlinjer, att arbeta förebyggande och utvecklande, vilket skapar möjligheter att kunna förse varje ärende med relevant stöd. Det arbete vi lägger ner samt de insatser som görs sker i det dagliga arbetet på förskolan både på organisation, grupp och individnivå. En stor del av barnhälsoteamets arbete går ut på att föra dialog och handledning riktad till förskolans pedagoger för att främja barnens utveckling och lärande.

Mer information om barn och elevhälsa och stöd i förskolan