Inflytande

När barnen får vara med och samarbeta och fatta beslut utvecklar de sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer. Därför ska barns behov och intressen finnas med som grund när vi planerar vår verksamhet.

Du som förälder kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten och utvecklingssamtal eller föräldraråd.

Att svara på vår föräldraenkät är också ett sätt att vara med och påverka.

Drop-in
Utöver den dagliga kontakten vid lämning och hämtning har vi föräldramöten och drop-in kaffe då vi har möjlighet att diskutera verksamheten.

Förskolan har minst ett drop-in varje termin. Antingen frukost drop-in så att man som förälder har möjlighet att äta frukost tillsammans med sitt barn, perosnal och andra barn och föräldrar innan man åker vidare till arbetet eller eftermiddags drop-in där man kan fika tillsammans innan man går hem för dagen. Information om dessa får du av personalen på förskolan eller på webbstartsidan.

Ögärdets förskola arbetar kontinuerligt med utvärdering och kvalitetssäkring av arbetet genom:

  • medarbetarenkät och brukarenkät som analyseras och bearbetas.
  • terminsvis utvärdering av verksamheten.

Du får gärna engagera dig i vårt föräldraråd, där träffas man en gång per termin och diskuterar övergripande och aktuella frågor.

Brukarråd
På Ögärdets förskola finns ett gemensamt aktivt brukarråd. Där ingår representanter från personal och föräldrar. Rektor sammankallar till möte. Vi träffas 1 gång per termin där vi tar upp aktuella ämnen, till exempel förbättring av förskolans utemiljö.