Kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan och skolan systematiskt och regelbundet följer upp verksamheten samt analyserar resultaten. Med utgångspunkt från det som vi ser i vår analys planerar och utvecklar vi arbetet för att nå ökad måluppfyllelse.

Pedagogisk dokumentation som utgångspunkt för planering.
I förskolan använder vi oss bland annat av det som kallas pedagogisk dokumentation för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Pedagogisk dokumentation handlar om att visa och sammanställa det som händer mellan barn och vuxna på förskolan. Det kan göras skriftligt eller med stöd av foto eller film. Den pedagogiska dokumentationen är en utgångspunkt för planeringen av verksamheten.

Så fungerar förskolan

Pepparrotens förskola arbetar utifrån våra styrdokument, Barnkonventionen, Skollagen och Läroplanen.

Förskolans läroplan betonar människans frihet och integritet, allas lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet med svaga och utsatta människor.

Vi vuxna som arbetar i förskolan ska var föredömen för barnen när det gäller etiska värden och normer.

Våra mål och vårt arbetssätt präglas och styrs efter Förskolans läroplan.