Om oss

Varmt välkomna till Pölagårdens förskola i Åsa, pedagogiskt område söder. En förskola nära hav, bibliotek, skog och omvärldsspaning.

Förskolan består av två hus som tillsammans skapar en förskola. Förskolan inbjuder till skapande verksamhet i utbildningen och undervisningen i såväl inne- som utemiljö och arbetar i fyra grupper samt i mindre lärgrupper under dagen.

Under 2019/20 skapar Pölagårdens förskola en gemensam verkstad/ateljé i varje hus.

Tillsammans arbetar vi utifrån barns delaktighet och inflytande. Vad ser barnet, vilka vägar visar barnet och hur skapar vi möjligheter för fortsatt undersökande tillsammans?


Läslyftet: Språk-, läs- och skrivdidaktik

Förskolans gemensamma arbete utgår bland annat från kollegialt lärande genom Läslyftet i förskolan där vi tillsammans skapar möjligheter att utveckla vår undervisning i förskolan, den spontana som planerade undervisningen. Vad ser barnet och vilka vägar vill barnet undersöka? Läslyftet skapar möjligheter för fördjupade kunskaper om språk-, läs- och skrivdidaktik samt skapande verksamhet, berättande, föränderliga lärmiljöer och hur vi på olika sätt kan arbeta med högläsningens betydelse, dramatisering, musik, digitalt berättande och samtalen om texten utifrån barnens fantasi och kreativitet.
 
Förskolorna och lärgrupperna arbetar på olika sätt utifrån Läslyftet då det är barnens tankar, frågor, intresse, fantasi och berättande som visar vägen framåt.

- En förskola på vetenskaplig grund samt utifrån den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö18, relationell pedagogik och omvärldsspaning.  

 

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

Pölagårdens förskola har sedan år tillbaka arbetat med lärande om hållbar utveckling. Lpfö18, förskolans reviderade läroplan, lyfter också vikten av hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande:

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling.Skapandet av gemensam verkstad/ateljé som lärmiljö

Under 2019/20 arbetar Pölagårdens förskola med att skapa en gemensam verkstad/ateljé i varje hus. Barns delaktighet och inflytande är viktigt för skapandet av lärmiljön, tillgängligt material och en miljö som inbjduer till undersökande, fantasi och kreativitet samt möten mellan barn-barn, barn-pedagoger.


Barns delaktighet och inflytande

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö18).

 

Förskolan samarbetar kring öppning och stängning.

 


Kontaktuppgifter:

Humlan:0300-836731
Sländan:0300-836733
Kotten: 0300-836732
Myran:  0300-836730

 

Rektor, Åsaskolans förskolor
Pedagogiskt område söder:

Ann Berg
ann.berg@kungsbacka.se
0300-836811