Kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan och skolan systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten samt analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen. Med utgångspunkt från det som vi ser i våra resultat planerar och utvecklar vi vårt arbete så att alla elever når målen.

Pedagogisk dokumentation som utgångspunkt för planering. 

I förskolan använder vi oss bland annat av det som kallas pedagogisk dokumentation för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Pedagogisk dokumentation handlar om att visa och sammanställa det som händer mellan barn och vuxna på förskolan. Det kan göras skriftligt eller med stöd av foton eller film. Den pedagogiska dokumentationen är en utgångspunkt för planering av verksamheten. 

Skolverkets sida "Så fungerar förskolan"