Om oss

Stegatorps förskola ligger i Hanhals, öster om Kungsbackafjorden, omgiven av natur och strövområden. Förskolan byggdes 1990 och 2009 gjordes en större utbyggnad och renovering som stod klart strax innan jul samma år.

Idag består Stegatorps förskola av fyra åldersindelade avdelningar. På de fyra avdelningarna finns det plats för cirka 75 barn.

Inriktning och profil

Vårt arbetssätt är inspirerat av en pedagogik som kallas Reggio Emilia.
I den Reggio Emilia-inspirerade pedagogiken talar man om de tre pedagogerna - miljön, barnet och pedagogen. Verksamheten utformas efter barnens behov och möjligheter. Pedagogernas roll är att utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Vi satsar på redskap och material som får barnen att skapa och reflektera själva.

2001 började personalen på Stegatorps förskola bekanta sig med Reggio Emilia-filosofin och har genom åren gjort flera inspirerande studiebesök, läst intressant litteratur i ämnet och efter hand utvecklat förskolan till det Stegatorp förskola är idag.

För att fånga barnens intressen har vi en miljö som är föränderlig och inspirerande, som väcker deras fantasi, nyfikenhet och vilja att utforska.

Lärandet bygger på att barnen provar sina teorier, tillsammans blir vi nyfikna forskare. Genom kontinuerlig dokumentation ser barnet sitt eget lärande och självkänslan utvecklas. Barnen uppmuntras till både självständighet och samarbete. Det är vuxnas bemötande och tro på barnen som avspeglar sig i barnens sätt att se på sig själva.

Ambitionen är att utifrån barnens behov ge dem utmaningar där fantasi och verklighet möts.

Att arbeta Reggio Emilia-inspirerat innebär också mycket skapande verksamhet, och verksamheten formas efter barnens intressen där vi uppmuntrar och stödjer barnen i deras utveckling.