Om oss

Målsättning

All vår verksamhet utgår från förskolans läroplan och barnkonventionen. Vi vill ge alla barn en tryg, rolig och lärorik vardag där omsorg och socialt samspel bildar en helhet.

Mål som vi strävar mot:

  • Att barn, föräldrar och personal ska möta varandra med respekt och förtroende
  • Att se det kompetenta barnet
  • Att väcka barns nyfikenhet och lust att söka kunskap
  • Att stärka barnets inlevelseförmåga och medkänsla så att de kan utveckla sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.
  • Att den pedagogiska miljön är utformad så att den stimulerar barnets utveckling och lärande både inne och ute
  • Att grundlägga och förankra den värdegrund som samhället vilar på såsom jämställdhet mellan könen, solidaritet med de svaga samt alla människors lika värde

Metoder att nå målen

I möten och samtal är vi lyhörda, bekräftar och strävar efter en positiv dialog. I de dagliga mötena vid lämning och hämtning av barn ska vi vara tillgängliga för föräldrarna och berätta för dem om barnets dag på förskolan. Uppföljningssamtalen är väl genomtänkta och har en bra struktur. Detta gäller även inskolningssamtalen.

Vi har en tillåtande miljö med lätt åtkomligt material så att den utmananr barns utveckling. Vi lyssnar aktivt och har ögonkontakt med barnet, tar tillvara barnens frågor och hjälper dem att reflektera över dessa för att stimuler till eftertanke och ifrågasättande. Vi låter barnen få lugn och ro för att göra saker i sin egen takt.

Barnen ska få känna att de duger genom att vi förstärker det som de är bra på. Vidare lär vi barnen att vänta på sin tur, inte avbryta någon som delar med sig. Vid konflikter i vardagen hjälper vi till att reda ut dessa, lär barnen att kompromissa och ta varandras perspektiv. Vi andvänder oss barnlitteratur för att vidga barnens erfarenheter.

Vi ger barnen ansvar utefter deras mognas och vi tror på och utvecklar deras förmåga att uttrycka tankar och känslor.

Vi har reflekterande övningar och har en dialog omkring situationer som uppkommit på förskolan. Vi uppmärksammar och bekräftar barnets positiva handlingar. Vi använder oss av barnböcker som ett redskap för att ta andras perspektiv.

Vi gör förskolans miljö tillgänglig och lustfylld. Vi gör utflykter i närmiljön.

Vi är medvetna om vårt eget förhållningssätt eftersom vi är viktiga förebilder. Vi håller värderingsfrågorna levande och har en ständig diskussion omkring dessa. Vi arbetar med att ge barnen metoder för att lösa konflikter. Vi visar barnen respekt och bekräftar dem genom att lyssna aktivt.