En tecknad bild

Om oss

Läsåret 2020/21 jobbar förskolan med fokusområdet ”Framtids tro och förundran – Ett projekt för hållbar utveckling och jämställdhet”. Till området kopplas två gemensamma mål ur Lpfö, samt Kungsbacka kommuns vision.

• Förståelse hur människans olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, samt

• Förskolan skall organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, men med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet.

Vidare väljer varje arbetslag ytterligare fyra läroplansmål, kopplade till barngruppens behov och intressen