Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR, en enkät där vårdnadshavare får svara på ett antal frågor inom områdena:

  • trivsel och trygghet
  • delaktighet och inflytande
  • skolmiljön
  • bemötande
  • kunskap och lärande
Enkäten besvaras också av elever i årskurs två, fem och åtta och deras föräldrar.
Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat.