Foto: Anna Rehnberg Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Färdtjänst

Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik. Den är till för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa med allmänna kommunikationsmedel.

Vem kan få färdtjänst?

Om du har en väsentlig funktionsnedsättning kan du beviljas färdtjänst. Kommunens färdtjänstutredare genomför en utredning i varje enskilt fall.

Beror på kollektivtrafiken

Det är inte enbart funktionsnedsättningen som avgör om du har rätt till färdtjänst. Det beror också på vilka möjligheter du har att använda den allmänna kollektivtrafiken. Det påverkas i sin tur av hur kollektivtrafiken är anpassad för personer med funktionsnedsättning.

Du kan till exempel inte få färdtjänst bara för att allmänna kommunikationer saknas eller går för sällan. Färdtjänst kan endast beviljas av den kommun där man är folkbokförd.

Medresenär

Medresenär utan färdtjänsttillstånd får åka med i mån av plats och betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Ansökan

Ansökan om färdtjänst görs på kommunens ansökningsblankett, som du hittar via länken ovan. Blanketten lämnas eller skickas till:

Kungsbacka kommun
Teknik
Färdtjänstenheten
434 81 Kungsbacka

Möte

Efter att vi har fått din ansökan kommer en av våra färdtjänstutredare att kontakta dig och boka en tid för ett möte.

Meddelas via brev
Ansökan ska om behov föreligger kompletteras med läkarutlåtande innan vi fattar beslut. Beslutet meddelas sedan till dig via brev.

Den som söker ansvarar själv för att skaffa och bekosta ett läkarutlåtande. Ett läkarutlåtande berättigar i sig inte till färdtjänst, utan utgör endast en del av beslutsunderlaget.

Överklagande

Om du får avslag kan du överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Överklagandet ska dock alltid först skickas eller lämnas till den som fattat beslutet, det vill säga antingen färdtjänstutredarna på Teknik eller nämnden för Teknik, på adressen ovan. Om dessa inte ser skäl att ändra beslutet så går överklagandet vidare till förvaltningsrätten i Göteborg.
Vi bifogar alltid information om hur man överklagar när vi skickar ut ett avslag.

Beslut om färdtjänst

Om du beviljas färdtjänst så får du ett beslut om färdtjänst. Det gäller vanligen för en begränsad tidsperiod. När tillståndet löper ut ska du själv ansöka om ett nytt beslut.

Personuppgifter

Beslutet om färdtjänst och de handlingar som ligger till grund för beslutet är sekretesskyddade uppgifter som inte lämnas inte ut till någon obehörig utan ditt samtycke. 

Kontakta gärna

Färdtjänsten
0300-83 84 20
Telefontid måndag-fredag klockan 10-12

Övrig kontorstid kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00