Riksfärdtjänst

Tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas för resor inom Sverige, från en kommun till en annan, till dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning som medför att du måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Kostnaden jämförs med en tågbiljett i andra klass. Ansökan prövas av den kommun där du är folkbokförd.

Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet, besöka släkt och vänner eller annan enskild angelägenhet. Riksfärdtjänsttillstånd beviljas inte för resor som har anknytning till arbete, utbildning eller medicinsk vård.

Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning men ändå kan resa med allmänna kommunikationer med den hjälp som kan fås kostnadsfritt på tågstationer och flygplatser kan inte beviljas riksfärdtjänsttillstånd.

Ansökan

Ansökan om tillstånd till riksfärdtjänst görs inför varje resa. Ansökan görs skriftligen på kommunens ansökningsblankett.

Ansökan ska ha inkommit till förvaltningen för Teknik senast tre veckor innan planerat resedatum. Tillstånd till riksfärdtjänst kan inte beviljas i efterhand, det vill säga efter det att resan är genomförd.

Beslut

När din ansökan är behandlad får du ett skriftligt beslut hemskickat. Om din ansökan beviljas får du ett beslut om bifall. Av beslutet framgår resmål, datum och vilket färdsätt som beviljats.

Avslag

Om din ansökan inte beviljas får du ett beslut om avslag tillsammans med en överklagandehänvisning. Ett överklagande ställs till förvaltningsrätten i Göteborg men skickas till förvaltningen för Teknik. När överklagandet kommit in till förvaltningen tar färdtjänstutredaren ställning till om beslutet kan ändras eller om det ska skickas direkt till förvaltningsrätten i Göteborg för avgörande. Färdtjänstutredaren har att ta ställning till om det i överklagandet framkommit nya, och tidigare okända, uppgifter som kan ha betydelse för beslutet.

Bokning av resa

När din ansökan beviljats bokar färdtjänstutredaren resan hos Riksfärdtjänsten i Sverige AB. Bokningsbekräftelsen bifogas beslutet.

Avbokning av resa

Om du måste avboka din resa ringer du direkt till Riksfärdtjänsten i Sverige AB på telefon 016-150550, senast dagen innan själva resdagen. 

Kostnad

Kostnaden för resan betalar du enligt en schabloniserad egenavgift, reglerad genom förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. Har du blivit beviljad tillstånd till riksfärdtjänstresa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare kommer din egenavgift att faktureras av Riksfärdtjänsten i Sverige AB, efter det att resan är genomförd. Du kommer inte att debiteras kostnaden för ledsagaren. Har du blivit beviljad tillstånd till riksfärdtjänstresa med bil eller specialfordon betalar du egenavgiften direkt till föraren.

Färdsätt

Det är omfattningen av din funktionsnedsättning som avgör vilket färdmedel som beviljas. Utgångspunkten är alltid resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare.

Ledsagare

För att ledsagare ska beviljas ska du inte kunna genomföra resan utan hjälp av ledsagaren under själva resan. Ledsagaren ska kunna bistå dig med all den hjälp du behöver under resan. Ledsagare beviljas inte för hjälp enbart på resmålet.

Blir du beviljad resa med ledsagare reser hen med kostnadsfritt. Ledsagaren får du ordna själv. Det kan till exempel vara en anhörig, släkting, vän eller liknande. Huvudsaken är att ledsagaren kan bistå dig med all den hjälp du behöver under själva resan. Har du ingen som kan följa med och hjälpa dig under resan finns det möjlighet att ansöka om ledsagare enligt socialtjänstlagen.

Du kan inte bli beviljad riksfärdtjänstresa med bil enbart av de skälet att du inte kan ordna en ledsagare.

Bil eller specialfordon

Kraven för resa med bil eller specialfordon är mycket högt ställda. Tillstånd till bil eller specialfordon beviljas endast om du inte kan resa med allmänna kommunikationer med hjälp av ledsagare. Resor med bil eller specialfordon samordnas i största möjliga utsträckning.

Avsaknad av allmän kollektivtrafik, avgångstider som inte passar eller brist på ledsagare är inte skäl för att bli beviljad resa med bil.

Anpassning av restid

Anpassning av restiden kan ske inom ramen för en halv dag. Tidsanpassningen kan påverkas av funktionsnedsättningens omfattning och i vissa fall ändamålet med resan.

Medresenär

Medresenär är en person som, utan att vara ledsagare, reser i sällskap med dig. Vill du ta med en medresenär anger du detta på ansökningsblanketten. Medresenären betalar själv sin resa.

Taxikuponger för resa i annan kommun (RIAK)

Du som har färdtjänsttillstånd kan ansöka om taxikuponger för resa i annan kommun. Med dessa kuponger kan du resa med taxi mot 50 procent av taxameterbeloppet. Kostnaden betalas direkt till chauffören. Ansökan ska vara förvaltningen för Teknik tillhanda senast 14 dagar före aktuellt resedatum. Färdtjänstutredaren beställer kupongerna hos Riksfärdtjänsten i Sverige AB som skickar hem kupongerna till din hemadress.

Ansökningsblankett taxikuponger

Kontakta gärna

Färdtjänsten
0300-83 84 20
Telefontid tisdag och torsdag klockan 10-12

Övrig kontorstid kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00