Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Adam Folcker

Parkering

2018-2020 införs en ny parkeringsreglering i Kungsbacka. Det innebär att vi under den här perioden kommer att ha olika reglering i olika områden.

Nämnden för Teknik beslutade i april 2018 om ny parkeringsreglering för Kungsbacka stad. Syftet med den nya parkeringsregleringen - som kombinerar p-skiva och avgift - är att skapa en mer enhetlig reglering i staden och göra det enklare för den som parkerar. När den nya regleringen är införd kommer den att gälla på de parkeringsplatser som är kommunala i följande områden:

  • Innerstaden
  • Bostadsområdena Centrum, Västra Villastaden, Kolla parkstad, Tingberget, Signeskulle, Östra Villastaden och Hammerö/Hålabäck, Björkris
  • Verksamhetsområdena Inlag och Hede Norra

Titta alltid på skyltarna i området för att se vilka regler som gäller på platsen.

Björkris först

Det första området där de nya reglerna infördes var i Björkris i december 2018.

Sedan följde Inlags verksamhetsområde i april 2019.

Nästa område beräknas bli Innerstaden efter sommaren 2019.

Allmän tidsbegränsning

Om inte annat föreskrivits särskilt får fordon parkeras på parkeringsplats, gata eller väg eller annan allmän plats vardagar utom dag före sön- och helgdag under högst 24 timmar.

Är allmän parkeringsplats försedd med parkeringsbiljettautomat ska avgift erläggas enligt angiven taxa. Av parkeringsbiljetten framgår betald parkeringstid.

Parkeringsbiljett

Parkeringsbiljett ska läggas/fästas i framrutan på ett sådant sätt att den är läsbar från utsidan. Erlagd avgift medför ej rätt till parkeringsplats innan fordonet parkerats på platsen eller sedan det förts därifrån. Samma parkeringsbiljett gäller dock på alla allmänna parkeringsplatser i innerstaden, förutsatt att rätt avgift erlagts.

På parkeringar med avgift 2 kr/tim kan du i nyare p-automater lösa månadsbiljett för 400 kr.

Betalning

På många parkeringar finns p-automater där du kan betala med kort och i vissa fall mynt. Enklast är dock att betala parkeringen med mobiltelefonen. Med hjälp av mobilen kan du enkelt förlänga din parkering var du än befinner dig. Då behöver du inte oroa dig för att din parkeringstid går ut. På alla våra p-ytor kan du betala din parkering via tre mobila betaltjänster. Dessa är EasyPark, E-Parkera och SMS Park. Mer information och hur tjänsterna fungerar kan du läsa under Telefonparkering.

Den som innehar parkeringstillstånd för rörelsehindrad med stöd av 13 kap. 8§ trafikförordningen är befriad från avgiftsplikt på parkeringsplats.

Parkeringsanmärkning

Får du en p-anmärkning (p-böter) på gator och torg ska du betala till bankgiro 5051-6905 (Transportstyrelsen). Du har åtta dagar på dig från dagen när anmärkningen är utskriven.

Kungsbacka kommun är medlem i branschorganisationen Svepark. Det innebär att vi har förbundit oss att följa deras etiska regler för parkeringsverksamheten. Läs mer via länk nedan.

Står du felparkerad på tomtmark kallas det kontrollavgift. Läs mer om de två olika p-böterna och hur du överklagar här.

Laddplatser

Mer information om laddplatser för elbilar hittar du här.

Nyttoparkering

Nyttoparkering gäller på betalparkeringar, inte på parkeringar där tillstånd erfordras. Nyttoparkering för de som har butik eller verksamhet i centrum gäller följande regler: Fordonet måste användas i stor omfattning och ha en avgörande betydelse för verksamheten. Detta i syfte att förhindra att bilar står hela dagen och tar upp plats för besökare och kunder.Tillståndet kostar 2 000 kronor/år. Tillfälligt tillstånd som gäller en månad kostar 250 kronor.

Långtidsuppställning

På långtidsparkeringen vid Resecentrum Syd kan du parkera i högst sju dygn. Parkeringen är avgiftsbelagd till fem kronor i timmen eller 20 kronor per dygn.

På parkeringen norr om stadshuset kan du parkera i upp till tre dygn. Parkeringen är avgiftsbelagd till två kronor i timmen.

Ställplats för husbilar

På kvarteret Ejdern vid gamla Alléskolan, infart från antingen Sjöallén eller Kungsgatan, finns tre ställplatser för husbilar.  

Husbilar kan tömma latrin och gråvatten på Marios gata i verksamhetsområdet Varla Västra; sök på Marios Gata 4 om du har en GPS. Se även karta.

Trafikverket har rastplatser med möjlighet till tömning av latrin (ej gråvatten) på två ställen längs E6:

  • Rastplats Ölmevallasjön i höjd med Fjärås.
  • Rastplats Sandsjöbacka vid kommungränsen mellan Kungsbacka och Mölndal.

Trafikverkets rastplatser

Det finns även möjlighet att tömma på flera campingar i kommunen, se länk nedan.

Husbilsplats.se