Klipp häcken

Det finns risk att trädgårdshäcken eller buskar och träd på din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Med några enkla åtgärder före och under sommaren kan du se till att inte sätta andra i fara.

För att bibehålla god sikt är det viktigt att du redan vid planteringstillfället föreställer dig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art du väljer, vilken klimatzon du befinner dig i, jordens beskaffenhet och skötseln. På plantskolor finns kunskap om växter. Där kan du få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor placeras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

 

Kontrollera att sikten är god

Sätt dig i en bil och titta tvärs över tomthörnet. Kan du se trafikanterna på den korsande gatan utan problem, små som stora och gående eller med annat fordon?

Du som har hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg men då gäller minst 5 meter.

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten bör du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Häckar, buskar och träd ska växa inom din egen tomt

Häck och buskar bör växa inom ditt eget tomtområde. Om du har buskar och träd som sträcker sig ut över gatan eller över gång- och cykelbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana, minst 2,5 meter
  • Över cykelväg, minst 3,2 meter
  • Över körbana, minst 4,6 meter

Vad säger lagen?

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna fastigheten. Fastighetsägare ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om du inte gjort det kan du anses försumlig i din tillsyn över fastighetens inverkan på omgivningen. Om en olycka inträffar på grund av att du inte klippt din häck, dina buskar eller träd, kan det innebära att du som fastighetsägare hålls ansvarig.

Läs mer på riksdagens hemsida:

Om Trafikverket ansvarar för vägen så kan andra regler gälla. Kontakta Trafikverket för aktuell information.

Kontakta gärna