Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla skolor är skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du Åsa Gårdsskolas plan.

Syftet med planen är att förebygga och förhindar trakasserier och annan kränkande behandling i skolan.

Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan för diskriminering och kränkande behandling för att skapa en trygg skolmiljö. I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller anna trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Fritidshemen arbetar också efter planen för att bibehålla en trygg miljö för elever och personal även efter skolan har slutat.

Via länken nedan hittar du mer information om skolans ansvar och vart du kan vända dig om du har frågor.

Mobbning och trygghet

Åsa Gårdsskolas plan mot diskriminering