Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Elevhälsoteam på Åsaskolan

På Åsaskolan finns ett elevhälsoteam som tillsammans handleder och stödjer i den pedagogiska verksamheten. I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, psykolog, kurator, logoped, specialpedagog och speciallärare

Skolsköterska och skolläkare

På Åsaskolan har vi en skolsköterska;  Liselotte Eklund

Skolhälsovården arbetar hälsofrämjande och förebyggande med vaccinationer, samtal om livsstil och hälsa, pubertetsutveckling, livsstilsrelaterad information om kost, motion, sömn och droger samt bevakar elevernas arbetsmiljö. Skolsköterskan utför också planerade hälsokontroller. 

Kurator

På Åsaskolan har vi en kurator; Karin Nilsson.

Skolkuratorns arbete syftar till att tillsammans med elever, föräldrar och skolpersonal finna lösningar på de svårigheter som kan uppkomma för enskilda elever och grupper i skolan. Skolkuratorn visar på möjligheter och hopp om förändring. Skolkuratorn ska tillsammans med övrig personal på skolan arbeta för att skapa trygghet på skolan. 

Skolkuratorn har tystnadsplikt enligt sekretesslagen.

Psykolog

På Åsaskolan har vi en psykolog; Pia Herrmann.

Psykologen kan erbjuda specifik kompetens till förskola och skola inom olika områden, som utvecklingspsykologi, pedagogisk psykologi, neuropsykologi, kunskap om barns och ungdomars psykiska störningar, kunskap om grupper och grupputveckling, kunskap om ledarskap och ledarskapsutveckling, kunskap om organisationer och organisationsutveckling.

Psykologen verkar på tre nivåer; individ-, grupp- och organisationsnivå.

Logoped

Vår logoped heter Mårten Bucht.

Logopeden arbetar på följande sätt:

  • Genom att vara konsult och handledare till arbetslag samt i vissa fall till föräldrar.
  • Bidra till fortbildning i syfte att skapa en kreativ språkmiljö.
  • Stödja och stimulera barn som har försenat eller avvikande tal, språk och kommunikation.
  • Samverka med elevhälsoteam och arbetslag.

Specialpedagog

Vår specialpedagog heter AnnCatrine Matsson.

Specialpedagogen ser helheten i verksamheten och har stor del i förändringsarbete och skolutveckling. Detta för att förskola/skola ska få stöd i att arbeta förebyggande, förbättra och förändra arbetsmetoder och arbetssätt, på organisations-, grupp- och individnivå i syfte att utveckla goda lärmiljöer. Är delaktig vid övergångar till och uppföljning av ny verksamhet för att ta vara på tidigare erfarenheter av enskilda barn/elever.
Specialpedagogen kan arbeta med handledning, kartläggning, utredning, observation, uppföljning och utvärdering. Den specialpedagogiska kompetensen i barn- och elevhälsan har som uppgift att omsätta övriga yrkesgruppers kunskap till pedagogiska konsekvenser.

Speciallärare

Vi har tre speciallärare på Åsaskolan; Annika Berntsson, Jennie Johansson och Jenny Manning.

Specialläraren ger stöd för individer och grupper i behov av särskilda utbildningsinsatser med specialisering mot språk-, läs- och skrivutveckling, matematikutveckling eller utvecklingsstörning. Specialläraren kan vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för pedagoger utifrån sin specialisering.
Specialläraren medverkar i ett förebyggande arbete och i att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Specialläraren kan arbeta med undervisning, utredning, observation, uppföljning och utvärdering.

Kontaktuppgifter elevhälsan

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan