Kvalitetsarbete

Björkris förskola och skola arbetar systematiskt med sitt kvalitetsarbete. Vi har ett årshjul där vi följer upp, analyserarh planerar för verksamheten framåt.

I det systematiska kvalitetsarbete analyserar vi skolans resultat i förhållande till de nationella målen. Med utgångspunkt från det vi som vi ser i våra resultat planerar och utvecklar vi vårt arbete så att alla elever når målen.