Om oss

Furulidsskolan är en modern skola anpassad för elevers olika behov i sitt lärande för framtiden. Vi erbjuder eleverna en varierad och fin arbetsmiljö såväl inomhus som utomhus.

Vi har en naturskön omgivning som ger oss möjlighet till utvecklande lärmiljöer. 
Vi vill skapa en mångsidighet, helhet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande. 

Furulidsskolan har tre fritidsavdelningar:
Betula årskurs F-2 0300-835648
Sorbus årskurs F-2 0300-835647
Quercus årskurs 3-5 0300-835644

Skolans pedagogiska idé

Skolan har till uppgift att möta barnen där det de står och skapa lärsituationer som bäst möter individens behov. Vi gör vårt yttersta för att skapa god lärmiljö för barnen.
Sålunda kan vår pedagogiska ide uttryckas som att vi möter individens behov med genomtänkta val av metoder och lärmiljöer för att barnet ska lära sig så mycket som möjligt.

Vägen till målet

Vi arbetar ständigt med den psykosociala miljön och elevhälsa för att förbättra välbefinnandet för alla elever. Vi har en aktiveringspedagog knuten till elevhälsoteamet som främjar den viktiga rastverksamheten och det sociala sampelet. För att inkludera eleverna i arbetet så har vi valt att utbilda ett antal Trivselledare vilka är viktiga förebilder på skolan. 

Förskoleklassens verksamhetsidé

Att börja i förskoleklass är en stor och viktig händelse i ditt barns liv.
Vår verksamhet är anpassad efter din sexårings behov av lek, rörelse, skapande och eget utforskande. Vi presenterar skolans olika ämnesområden på ett lustfyllt sätt och ger eleverna förutsättningar att utvecklas mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas.

Vår vision är att via teoretiskt och praktiskt arbete utveckla våra elever till goda samhällsmedborgare. Elevernas inflytande, deras ansvarstagande och lusten att lära samspelar och skapar drivkraft och utveckling i det långa perspektivet.
Vi är en skola med flexibla lärmiljöer där eleverna ges möjlighet att hitta just sitt sätt att lära sig bäst på.

Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att lyckas i alla skolans ämnen.
Redan från förskoleklass arbetar vi aktivt med ditt barns språkliga medvetenhet och förmåga att kommunicera. Vi läser högt varje dag och här får barnen träna på att ställa frågor, dra egna slutsatser och komma med följdfrågor kring det vi läser.
Här lägger vi grunden för att alla våra elever skall bli goda läsare och skrivare.

Läs- och skrivutveckling

Via länken nedan hittar du en film som beskriver Kungsbackas satsning för att  lära sig skriva och läsa med hjälp av datorn.

Film om att lära sig skriva och läsa med hjälp av datorn

På sidan Kontakta oss hittar du alla kontaktuppgifter och besöksadress till oss.