Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla förskolor och skolor är skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du Hedeskolans plan.

Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan.

Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan mot kränkande behandling för att skapa en trygg skolmiljö. I planen ska ingå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Vision

Varje elev ska ges möjlighet att vara sig själv och få förutsättningar att kunna genomgå sin utbildning utan att bli begränsad, diskriminerad eller kränkt av andra barn/elever eller vuxna.

Likabehandlingsplan

Trivselregler