Arbete mot kränkande behandling och diskriminering

Alla skolor är skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du Kollaskolans planer.

Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan.

Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan mot kränkande behandling för att skapa en trygg skolmiljö. I planen ska det ingå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

 

Plan mot kränkande behandling Åk F-6

 

Våra likabehandlingsplaner i sin helhet:

 

Likabehandlingspla åk F-6

Elevhälsoplan för åk F-9

Likabehandlingsplan för åk 7-9

 

Via länken nedan hittar du mer information om skolans ansvar och var du kan vända dig om du har frågor.

Trygg på Kollaskolan åk 7-9

Trygg på Kolla grundsärskola 7-9

mobbning och trygghet