Klippor i Vallda Sandö

Hållbarhet

Att Kungsbacka ska utvecklas hållbart är en central del i kommunens vision för 2030. Hållbart definieras med de tre hållbarhetsperspektiven; socialt, ekologiskt och ekonomiskt, och att vi inte lever över naturens tillgångar.

För att kunna verkställa Vision 2030 har vi startat ett sammanhållet arbete kring hållbarhet i kommunen. Syftet är att vi ska få en gemensam nulägesbild inom området. Vi ska också ha en gemensam uppfattning om vad hållbart står för – särskilt när det gäller social hållbarhet som är svårare att greppa.

Vårt arbete ska också leda till att vi fram till 2030 – och sannolikt längre – definierar viktiga insatsområden som vi över tid prioriterar.

Globala och nationella målsättningar

Hela hållbarhetsarbetet är Kungsbacka kommuns sätt att leva upp till globala och nationella målsättningar; bland annat FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030 i Sverige, nationella miljömål och folkhälsomål med mera.

Vad är hållbart?

Begreppet hållbart har använts länge. I den så kallade Brundtland-kommissionen 1987 fick begreppet sin nuvarande definition ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Definitionen omfattas både av sociala och miljömässiga aspekter även om de sociala aspekterna fått ett ökande fokus under senare åren.

Omsätter vision till praktik

Sammanfattningsvis syftar vårt arbete till att omsätta de politiska ambitionerna i kommunens vision till åtgärder i verksamheterna som kommer våra kommuninvånare tillgodo. Till en början riktar vi arbetet mot  att samla ihop och visa det vi redan gör. I nästa steg vill vi utveckla de områden som vi tror att vi måste bli bättre på för att klara framtida utmaningar.

Samarbete med miljöbron

Kommunen samarbetar med Miljöbron som erbjuder kostnadsfri hjälp till verksamheter som vill utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Genom att rekrytera studenter med relevant kompetens till projekt baserade på verksamhetens behov, fungerar Miljöbron som en länk mellan kommunen, näringslivet och högskolorna i Västsverige.

Samarbete med miljöbron

Arbetssätt som skapar förändring

En stor del av kommande insatser kräver ett förändringsarbete både inom kommunens verksamheter,  men också ute i samhället. Goda exempel på arbetssätt som skapar förändring är att:

  1. Vara föregångare – den offentliga sektorn är viktig
  2. Vara bra planerare – våga ta beslut i dag för morgondagen
  3. Våga pröva – innovationer, ”utanför boxen”
  4. Bygga attraktiva samhällen – ”lätt att göra rätt”

Läs våra kommunövergripande mål