Driftsform Intraprenad

Inom Förskola & Grundskola finns möjlighet för verksamheter att ansöka om att få bli intraprenad

Intraprenadform är en en av driftsformerna för för- och grundskolor i Kungsbacka kommun. Driftsformen har föregåtts av ett projekt som upphörde 31 december 2020.  Erfarenheter från projektet ligger till grund för villkor för den permanenta driftsformen. 

Nämnden för Förskola & Grundskola är precis som för de övriga kommunala för- och grundskolorna huvudman för verksamhet som drivs som intraprenad.

Intraprenaderna organiseras tillsammans med de ordinarie skolorna i Förskola & Grundskolas pedagogiska områden.

Relationen mellan huvudman och rektor är likalydande för intraprenad och ordinarie förskola och skola genom såväl det nationella uppdraget som det kommunala uppdraget.Samma lagstiftning gäller som för övrig kommunal verksamhet.

Det är nämnden för Förskola & Grundskola som efter en ansökan från en enhet godkänner drift som intraprenad. Tillstånd beviljas för fyra år i taget.

Den första perioden omfattar 1 januari 2021 – 24 december 2024. För denna period finns möjlighet för skolor som inte ingått i projektet att ansöka om att få bli intraprenad senast 1 oktober 2021. För dessa krävs att man under de fyra senaste åren kan uppvisa positivt ekonomiskt resultat samt att skolledningen har funnits på plats i minst två år.

Barn och elevers rätt till en likvärdig utbildning gäller oavsett driftsform. Alla som arbetar inom Förskola & Grundskola har samma mål: Barn som lämnar oss med stora valmöjligheter, stark självkänsla och god hälsa

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef
0300-83 66 16
maria.andersson@kungsbacka.se