Försök med verksamhet i intraprenadform

Två av kommunens skolor med tillhörande förskolor drivs i intraprenadform under en försöksperiod som efter beslut om viss förlängning nu pågår 2017-08-01 till 2020-12-31.

Det är Åsa Gårdsskolan tillsammans med förskolorna Lilla Loket, Klinnekärr och Skogshyddan samt Fullriggaren Malevik tillsammans med Maleviks förskola som efter en ansökan hos nämnden för Förskola & Grundskola beviljats att pröva organisationsformen.

Under försöket är dessa inte en del i de pedagogiska områdena utan för närvarande organiserade under enheten Myndighet & stöd.

Nämnden för Förskola & Grundskola är precis som för de övriga kommunala för- och grundskolorna huvudman för verksamheten.

Samma lagar och regler som för kommunala för-och grundskolor

Försöket med enheter i intraprenadform innebär att nämnden och ansvariga rektorer och förskolechefer kommit överens om särskilda villkor för driften av dessa verksamheter. De särskilda villkoren får inte  äventyra barn och elevers rätt till en likvärdig utbildning, oavsett driftsform.

Samma lagstiftning gäller som för övrig kommunal verksamhet, t.ex. krav på inköp via upphandlade leverantörer. Enheterna följer kommunens styrsystem och övriga kommunala beslut på samma sätt som övrig kommunal verksamhet, om inte intraprenaden uttryckligen undantas.

Regelbunden uppföljning och utvärdering

Verksamheten följs under försöket och en extern utvärdering genomförs i slutet av försöksperioden.

Kontakta gärna

Fullriggaren Malevik

Åsa Gårdsskola

Lars Clemensson, verksamhetschef
0300-83 40 23
lars.clemensson@kungsbacka.se