Så här behandlar Individ & familjeomsorg dina personuppgifter

Nämnden för Individ & Familjeomsorg är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom nämndens ansvarsområde. En personuppgift är all information som kan knytas till en levande person, till exempel namn, adress, personnummer, foton på personer och ljudinspelningar.

Vilka uppgifter behandlas och varför?

Personuppgifter behandlas som ett led i förvaltningens arbete med att erbjuda service och svara för myndighetsutövning. Ett exempel på det är att erbjuda stöd för att komma ur ett missbruk eller stöd till barn och ungdomar och deras familjer. För att göra det kan vi behandla uppgifter om exempelvis namn, personnummer, kontaktuppgifter, hälsa, sociala och ekonomiska omständigheter, uppgifter om anhöriga/företrädare och biståndsbeslut.  

I vissa fall lämnas uppgifter till oss frivilligt. I andra fall kan vi få in uppgifter på annat sätt, till exempel via en anmälan om att ett barn kan fara illa.

Förvaltningen utgår främst från Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), men också Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt ett antal övriga lagar.

Förvaltningen behandlar även personuppgifter i fråga om det som dataskyddsförordningen benämner som allmänt intresse, till exempel forskning, arkivering, framställning av statistik eller återsökning av statliga medel kopplat till den verksamhet vi bedriver.

Om du är beviljad en insats, kommer uppgifterna om dig samlas i en personakt som sparas som längst i fem år efter att ditt ärende avslutas. Efter att fem år har gått gallras akten. Ett styrt urval av akter lämnas vidare till arkivering för forskningsändamål. Vissa personakter lämnas vidare för arkivering när det till exempel gäller barn och ungdomar som bott i familjehem eller på institution, för att dessa ska få möjlighet att ta del av sin historia i vuxen ålder. Andra uppgifter kommer att raderas när de inte längre behövs i vårt arbete.

Insamling och utlämnande av uppgifter

De personuppgifter vi behandlar är i första hand de uppgifter som den registrerade själv har angett. Ibland hämtar vi in uppgifter från anhöriga, offentliga register samt andra kommunala verksamheter och offentliga myndigheter.

I vissa fall kan vi behöva lämna ifrån oss personuppgifter, eftersom delar av vår verksamhet bedrivs av externa utförare till exempel privata familjehemsföretag. De ansvarar för att behandla de personuppgifter som vi lämnar över till dem korrekt enligt lagstiftning. Det kan också uppstå behov av att lämna ut personuppgifter till andra i de fall vi har krav på oss att göra det enligt lag, till exempel polisen.  

De uppgifter som behandlas samlas framförallt i digital form hos oss, men kan även hanteras i pappersform. Oavsett i vilken form dina personuppgifter förekommer, är det enbart behörig personal som har tillgång till dina uppgifter.

Allt som skickas till förvaltningen blir allmän handling som diarieförs eller på annat sätt registreras och som vid en begäran lämnas ut om uppgifterna inte skyddas av sekretess. Personuppgifter kan alltså även behöva lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter

Individ & Familjeomsorg hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd.

Du kan begära att få ut ett registerutdrag om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig direkt till förvaltningen samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Kungsbacka kommun har ett dataskyddsombud som du kan kontakta om du har frågor om personuppgiftshantering eller vill utöva dina rättigheter. Kommunens dataskyddsombud når du på: dataskyddsombud@kungsbacka.se eller genom kommunens växel 0300-40 00 00.

Du är också välkommen att vända dig direkt till förvaltningen på: individochfamiljeomsorg@kungsbacka.se

Om du har klagomål på förvaltningens hantering av dina personuppgifter, så vänder du dig till: datainspektionen@datainspektionen.se