Så här behandlar Individ & familjeomsorg dina personuppgifter

Nämnden för Individ & Familjeomsorg är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom nämndens ansvarsområde. En personuppgift är all information som kan knytas till en levande person, till exempel namn, adress, personnummer, foton på personer och ljudinspelningar.

Dataskyddsförordningen är en EU-gemensam lag som gäller från den 25 maj 2018.  Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Syftet med lagen är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlas och varför?

Personuppgifter behandlas som ett led i förvaltningens arbete med att erbjuda service och svara för myndighetsutövning. Exempel på det är att erbjuda stöd för att komma ur ett missbruk eller stöd till barn och ungdomar och deras familjer. För att göra det kan vi behandla uppgifter om exempelvis namn, personnummer, kontaktuppgifter, hälsa, sociala och ekonomiska omständigheter, uppgifter om anhöriga/företrädare och biståndsbeslut.  

I vissa fall lämnas uppgifter till oss frivilligt. I andra fall kan vi få in uppgifter på annat sätt, till exempel via en anmälan om att ett barn kan fara illa.

Förvaltningen utgår främst från Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), men också Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt ett antal övriga lagar.

Förvaltningen behandlar även personuppgifter i fråga om det som dataskyddsförordningen benämner som allmänt intresse, till exempel forskning, arkivering, framställning av statistik eller återsökning av statliga medel kopplat till den verksamhet vi bedriver.

Om du är beviljad en insats, kommer uppgifterna om dig samlas i en personakt som sparas som längst i fem år efter att ditt ärende avslutas. Efter att fem år har gått gallras akten. Ett styrt urval av akter lämnas vidare till arkivering för forskningsändamål. Vissa personakter lämnas vidare för arkivering när det till exempel gäller barn och ungdomar som bott i familjehem eller på institution, för att dessa ska få möjlighet att ta del av sin historia i vuxen ålder. Andra uppgifter kommer att raderas när de inte längre behövs i vårt arbete.

Insamling och utlämnande av uppgifter

De uppgifter som behandlas samlas framförallt i digital form hos oss, men kan även hanteras i pappersform. Oavsett i vilken form dina personuppgifter förekommer, är det enbart behörig personal som har tillgång till dina uppgifter och det är i första hand uppgifter som den registrerade själv har angett. Ibland inhämtas uppgifter från anhöriga, offentliga register samt andra kommunala verksamheter och offentliga myndigheter.

I vissa fall kan vi behöva lämna ifrån oss personuppgifter, då delar av vår verksamhet bedrivs av externa utförare till exempel privata familjehemsföretag. De ansvarar för att behandla de personuppgifter som vi lämnar över till dem korrekt enligt lagstiftning. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till andra där vi har krav på oss att göra så enligt lag, till exempel till polisen.

Det som inkommer till förvaltningen blir allmän handling som diarieförs eller på annat sätt registreras och som vid en begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte skyddas av sekretess. Personuppgifter kan alltså även komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter

Individ & Familjeomsorg hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagar och kommunens egna riktlinjer för dataskydd.

Du kan begära att få ut ett registerutdrag om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar. Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på fel sätt kan du vända dig direkt till förvaltningen och till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

E-tjänst registerutdrag

Kontakta oss vid frågor

Kungsbacka kommun har ett dataskyddsombud som du kan kontakta om du har frågor om pgersonuppgiftshantering eller vill utöva dina rättigheter. Kommunens dataskyddsombud når du på: dataskyddsombud@kungsbacka.se eller via Kungsbacka direkt 0300-40 00 00.

Du är också välkommen att vända dig direkt till förvaltningen på: individochfamiljeomsorg@kungsbacka.se

Klagomål och hantering

Om du har klagomål på förvaltningens hantering av dina personuppgifter, så vänder du dig till: datainspektionen@datainspektionen.se

Ordlista

Här hittar du en ordlista med begrepp kopplade till dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen principer

Här hittar du mer information om vad dataskyddsförordningen innebär.