Kultur & Fritid

Förvaltningen för Kultur & Fritid ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet samt kulturskola. Förvaltningen ansvarar också för drift och skötsel av vissa anläggningar för Kultur & Fritidsverksamhet.

Kultur & Fritid ansvarar för stöd och bidrag till idrotts- och kulturföreningar, studieförbund, idéburna föreningar och andra aktörer som bedriver kulturverksamhet. Vi samodnar och utvecklar friluftslivet, folkhälsoarbetet, brotts- och drogförebyggande arbete samt barnrättsarbetet.

Vi ger råd och stöd inom området kulturmiljö och tydliggör behov inom vårt ansvarsområde i arbetet med samhällsplanering.

 

kulturskola, bibliotek, de olika konstarterna, kulturmiljöarbete, kulturhistorisk rådgivning, kommunens turismverksamhet, bedriver lovverksamhet och fritidsaktiviteter för unga samt ansvarar för drift, skötsel och uthyrning av kommunens idrotts-, motions-, fritids- och badanläggningar.

Förvaltningen för Kultur & Fritid var tidigare två förvaltningar, Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism, men är sedan 1 januari 2019 en förvaltning. 

Barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp.

Kultur & Fritid ansvarar även för kommunens folkhälsoarbete och är också ansvarig myndighet för lotterier, som säljs inom kommunen.

Förvaltningen samverkar, stödjer, stimulerar och fördelar bidrag till föreningar, organisationer, studieförbund och enskilda för en levande förenings- och kulturverksamhet. 

De avgörande besluten inom förvaltningens ansvarsområde fattas av politikerna i nämnden för Kultur & Fritid.

Förvaltningschef Ulrika Granfors
0300-83 40 98
ulrika.granfors@kungsbacka.se

Nämndsekreterare Erik Norinder
0300-83 48 83
erik.norinder@kungsbacka.se

Verksamhetschef Bibliotek, kulturliv & turism
Sofia Rosén
0300-83 81 35
sofia.rosen@kungsbacka.se

Verksamhetschef Mötesplatser & kulturskola
Stefan Löfmark
0300-83 48 07
stefan.lofmark@kungsbacka.se

Fritidschef Jessica Wibeck
0300-83 46 62
jessica.wibeck@kungsbacka.se