Behandling av personuppgifter i nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Dataskyddsförordningen gäller från den 25 maj 2018 vars syfte är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. Här får du information om hur nämnden för Miljö & Hälsoskydd behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har ansvaret för att de personuppgifter som behandlas inom vår verksamhet hanteras på ett säkert och korrekt sätt enligt lagstiftningen.  

Till sin hjälp har nämnden för Miljö & Hälsoskydd kommunens gemensamma dataskyddsombud på kommunledningskontoret samt en dataskyddskontakt tillhörande nämnden för Miljö & Hälsoskydd. 

Personuppgifter 

En personuppgift är sådan information som direkt eller indirekt kan identifiera en nu levande person. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd behandlar personuppgifter som till exempel namn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer, organisationsnummer, fastighetsbeteckning och fotografier. 

Det förekommer även i enstaka fall att känsliga personuppgifter kommer  
in till och behandlas av nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Uppgifter som omfattas av sekretess gäller oberoende av dataskyddsförordningens krav på försiktighet vad gäller behandling av personuppgifter. 

Behandling av personuppgifter  

De uppgifter som behandlas är de som nämnden för Miljö & Hälsoskydd behöver för att kunna handlägga och i förekommande fall, fakturera ditt ärende på ett effektivt och rättssäkert sätt. Vi efterfrågar och inhämtar sådana uppgifter som krävs för handläggning av ärendetNämnden för Miljö & Hälsoskydd behandlar också personuppgifter som du själv eller andra väljer att lämna till oss via e-tjänst, e-post, post, telefon eller personligen. 

Den som lämnar in en anmälan om klagomål har rätt att vara anonym men det kan vara svårare att utreda ärendet utan kontaktuppgifter. Man kan inte begära att få vara anonym i efterhand. 

För att få behandla dina personuppgifter behöver nämnden för Miljö & Hälsoskydd en laglig grund till behandlingen så som allmänt intresse, myndighetsutövning eller rättslig förpliktelse.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd tar emot och hanterar personuppgifter i nedanstående ärenden:  

Miljöbalken 

 • Ansökan/Anmälan om enskild avloppsanläggning, ändring av enskild avloppsanläggning, anläggning för bad, disk och tvätt, inrätta förmultningstoalett, dispens från anslutning till kommunalt avlopp, dispens för slamtömning, förlängd tid för att utföra beslutad åtgärd, dagvattenanläggning, verksamhet eller åtgärd inom vattenskyddsområde, installation av värmepump, installation av värmepump inom vattenskyddsområde, spridning av kemiska bekämpningsmedel, efterbehandling av förorenade områden, miljöfarlig verksamhet, ändring av miljöfarlig verksamhet, hygienisk verksamhet, bassängbad, utbildningslokaler, solarium, dispens PCB, dispens spridning av gödsel, dispens årlig tömning av oljeavskiljare, dispens från hämtning av hushållsavfall, kompostering av latrin, eget omhändertagande av avloppsslamdjurhållning inom detaljplanelagt område, nedgrävning av häst 

 • Rapportering om spridning av biocider, strandskydd, installation av cistern, cistern som tagits ur bruk, skrotning av stationär kyl/värmeanläggning, driftstörning, sprutjournal, stoftmätning 

 • Tillsyn (kontroll, granskning, information, rådgivning) av avloppsförening, små avloppsanläggningar, uppföljning av ny anläggning, uppföljning av meddelat förbud, förorenat område, jordbruk, strandskydd, miljöfarlig verksamhet, brand, driftstörning, olycka, hygienisk verksamhet, solarium, förskolor, skolor, gymnasium, strandbad, bassängbad, bostäder, idrottsverksamhet, samlingslokaler, tillfälligt boende, vårdlokaler, lokaler för förvaring av djur, smittskydd 

 • Granskning av kontrollplan, kontrollrapport – cistern, kontrollrapport – stationär kyl/värmeanläggning, miljörapport 

 • Klagomål om: ljud, lukt, eldning, nedskräpning, inomhusmiljö, störning av djur, strandskydd, enskilt avlopp, förorening, schaktmassor, smittspridning, utsläpp, annan olägenhet 

 • Årliga avgifter och debiteringar 

 • Övrigt som: Samråd inför tillståndsansökan, beslut för kännedom från bygglovsavdelningen, länsstyrelsen eller annan myndighet, påträffad förorening, periodisk besiktning, hantera inkommande frågor/information/rådgivning 

Livsmedelslagen 

 • Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, registrering av dricksvattenanläggning, ändring av livsmedelsanläggning 

 • Tillsyn av livsmedelsanläggning, dricksvattenanläggning  

 • Fastställande av faroanalys – dricksvattenanläggning, provtagningsprogram - dricksvattenanläggning 

 • Riskklassning och årlig avgift (beslut/ändring) 

 • Övrigt som: Utfärda exportintyg, inkommen och upprättande av RASFF (EU:s rapporteringssystem för livsmedelsrisker) 

Alkohollagen, tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel

 • Ansökan/Anmälan om serveringstillstånd, provsmakning, serveringsyta, serveringstid, tobakstillstånd, anordnande av provsmakning, serveringsansvarig personal, ändrade ägarförhållande/styrelse/PBI, kryddning av spritdryck som snaps, lokal för cateringsverksamhet, förändring av verksamhetsinriktning, ändring av namn på serveringsstället, registrering folköl, registrering e-cigaretter, ändring av gällande tobakstillstånd, ändrade ägarförhållanden, ändring av gällande registrering 

 • Återkallelse av serveringstillstånd egen begäran, serveringstillstånd konkurs, tobakstillstånd egen begäran, tobakstillstånd konkurs 

 • Tillsyn (kontroll, granskning, information, rådgivning) tobak, folköl, e-cigaretter, läkemedel, provköp av tobak, rökfria miljöer 

 • Klagomål om missförhållanden/brister servering eller tobak 

 • Årliga avgifter och debiteringar 

Registrering, arkivering och utlämnande  

Dina personuppgifter finns registrerade i våra ärendehanteringssystem. 

Personuppgifter får inte användas till något annat syfte än vad de samlats in för från början om det inte finns skäl som väger tyngre än den enskildes rätt till privatliv. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har en rättslig förpliktelse att i enlighet med arkivlagen ta hand om de allmänna handlingar som kommer in eller upprättas och de ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. 

De flesta av handlingarna tillhörande ditt ärende bevaras därför i våra arkiv även efter att ditt ärende har avslutats. Vilka handlingar som bevaras finns upptaget i vår dokumenthanteringsplan. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har också en rättslig förpliktelse att i enlighet med Tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen lämna ut allmänna handlingar, det betyder att dina inlämnade uppgifter kan komma att lämnas ut om det kommer in en sådan begäran. Denna skyldighet omfattar inte elektronisk utlämning så som via e-post eller via internet. Vid begäran om att få ta del av handlingar görs alltid en sekretess- och menprövning före handlingarna lämnas ut. 

Delning av personuppgifter 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantör av system, e-arkiv, myndigheter, eller andra aktörer i de ärenden där vi är skyldiga att göra så enligt lag eller om vi behöver det för vår myndighetsutövning. 

Detta kan innebära att personuppgifter överförs till tredje land om fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren bor utanför Europeiska unionen. 

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen 

Som registrerad har du rätt atfå dina personuppgifter rättade eller i vissa fall raderade. 

Du har rätt att få information om, och ta del av vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Detta kallas registerutdrag. Om du vill ansöka om registerutdrag gör du det via kommunens e-tjänst, i samma e-tjänst kan du även begära att få felaktiga personuppgifter rättade: 

Kontakta oss gärna 

Om du har frågor om nämnden för Miljö & Hälsoskyddbehandling av dina personuppgifter kontakta Nämnden för Miljö & Hälsoskydds dataskyddskontakt:

Kungsbacka kommun 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Storgatan 37 
434 81 Kungsbacka 

0300-83 40 00 

Kommunens dataskyddsombud 

Om du har frågor kring dataskydd och personuppgifter kan du även kontakta Kungsbacka kommuns dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är att granska att vi inom nämnden för Miljö & Hälsoskydd följer våra rutiner och de regler som finns kring personuppgiftshantering. 

Integritetsskyddsmyndigheten 

Om du har klagomål på vår hantering av dina personuppgifter kontaktar du Integritetsskyddsmyndigheten. 

Läs mer 

Läs mer om dataskydd och om hur Kungsbacka kommun hanterar dina personuppgifter på www.kungsbacka.se/dataskydd