Teknik

Nämnden för Teknik ansvarar för nyanläggning och förvaltning av vatten-, avlopps-, renhållnings- och gatuanläggningar, parker, planteringar, lekplatser och andra allmänna platser i den mån uppgifterna inte uppdragits åt en annan kommunal nämnd.

Nämnden för Teknik är också trafiknämnd och svarar därmed för trafik- och parkeringsfrågor. Vidare svarar nämnden för gatubelysningen, som drivs av entreprenörer.

Nämnden för Teknik har nio ledamöter och åtta ersättare.
Arbetsutskottet har fyra ledamöter och fyra ersättare.
Alla i nämnden är politiker.

Ordförande: Monica Neptun (L)
031-93 54 37
monica.neptun@kungsbacka.se

Vice ordförande: Lars Thelén (M)
0705-83 73 70
lars.thelen@kungsbacka.se

Förvaltningen för Teknik förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.