SCB Medborgarundersökning

Kungsbacka kommun deltar varje år i SCB:s medborgarundersökning som visar hur invånarna upplever kommunen och kommunens tjänster. Nu är 2020 års svarsperiod över. Tack alla som har fått årets enkät och varit med och svarat!

En pappersenkät skickades ut runt den 11 september. Sista dag för att besvara pappersenkäten med post var den 30 oktober 2020. Webbenkäten kunde du (som fått inlogg) besvara fram till lunchtid den 5 november.

I år ställde vi även frågor om coronapandemin, hur du har påverkats av den och hur du ser på kommunens information

Medborgarundersökningen är uppdelad i tre delar

  • Hur medborgarna upplever kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index, NRI.
  • Hur medborgarna upplever kommunens verksamheter, Nöjd-Medborgar-Index, NMI.
  • Hur medborgarna upplever möjligheten till inflytande i kommunen, Nöjd-Inflytande-Index, NII.

Har något som du vill framföra till kommunen finns fler möjligheter

Du kan exempelvis lämna synpunkter via Lämna en synpukt på vår hemsida så tar vi vidare det till rätt person/er. 

Hur ser det ut i andra kommuner?

För att kunna jämföra resultaten mellan kommunerna som deltagit i medborgarundersökningen har SCB öppnat en portal på sin webbplats, se länken nedan.

Kontakta gärna

Madeleine Vilhelmsson, Projektledare
0300-83 47 63
madeleine.vilhelmsson@kungsbacka.se