SCB Medborgarundersökning

Hur upplever du som invånare i kommunen att det är att bo och leva i Kungsbacka kommun? Det och mycket mer vill vi veta i Medborgarundersökningen. Enkäten är ett samarbete med statistikmyndigheten SCB och skickas ut en gång per år.

Svaren i undersökningen ger oss viktig information om hur du som invånare upplever att det är att bo och leva i Kungsbacka kommun.

Undersökningen skickas ut till 1 600 slumpmässigt utvalda personer i Kungsbacka, där de yngsta som får enkäten är 18 år. 

Områden vi berör är exempelvis fritid och skola, trygghet, kommunens klimat- och miljöarbete och dina möjligheter att vara med och påverka.

Bild på siffran 65 procent

2020 – vad visade resultatet då?

2020 svarade 65% att de starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kungsbacka kommun. Det är högre än snittet i Sverige. Omräknat till ett index mellan 0 och 100 motsvarar det 76 vilket kan jämföras med snittet bland kommuner i undersökningen som är 64.

Gott medelbetyg

Kungsbacka som helhet får goda betyg i undersökningen 2020 och ligger generellt högre på betygsskalan än de flesta kommuner inom många områden. Områden där vi både har fått högre betyg och ligger på en hög betygsnivå är exempelvis förskola och grundskola, gymnasieskola och vatten, gator och vägar.

Möjlighet till inflytande

Ett område där vi behöver samla extra kraft är att visa möjligheterna till inflytande i kommunen. Vi får ett bra resultat vad gäller informationen om kommunen och våra verksamheter, men lägre betyg exempelvis i upplevelsen av hur enkelt det är att komma i kontakt med politiker och påverka politiska beslut.

Nytt för i år

Frågorna ställs nu på ett annat sätt än tidigare och även svarsskalan är ny. Tidigare har SCB använt en tiogradig svarsskala, men nu blir svarsskalan fyrgradig. Det har också tillkommit fler frågor om exempelvis trygghet, möjlighet till inflytande och integration.

Anledningen till förändringarna är att SCB har sett ett behov att bättre anpassa enkätens utformning, urval och frågor efter hur samhället ser ut idag. Att enkäten ändrat utformning och struktur gör att det inte går att göra jämförelser tillbaka i tiden på samma sätt som tidigare.

September skickas inloggning ut 

2021 kommer inloggningsuppgifter till medborgarundersökningen att skickas ut i början av september. Du som svarar är helt anonym. Vi ser fram emot att ta del av svaren som kommer in!

Har något som du vill framföra till kommunen finns fler möjligheter 

Du kan exempelvis lämna synpunkter via Lämna en synpukt på vår hemsida så tar vi vidare det till rätt person/er.

Kontakta gärna

Madeleine Vilhelmsson, Projektledare
0300-83 47 63
madeleine.vilhelmsson@kungsbacka.se