Ägar- och ledningsprövning

Kommunen ansvarar för att godkänna och utöva tillsyn för fristående förskolor och vissa fritidshem. Här nedan hittar du kort information om vad som krävs när det gäller ägaren och ledningen för en verksamhet.

Kommunen lämnar sitt godkännande om verksamheten har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildning samt om den inte innebär påtagligt negativa följder på lång sikt för den verksamhet som kommunen  anordnar.

Ägar- och ledningsprövning görs löpande

Från och med 2019 ska kommunen också göra så kallad ägar- och ledningsprövning. Det innebär att godkännande lämnas om den enskilde:
1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.
Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.
(Skollagen 2010:800 2 kap 5 § och 26 kap 4 §)

Kraven på ägare och ledning ska inte bara vara uppfyllda vid start utan löpande och de ingår därför i Kungsbacka kommuns tillsyn av fristående förskolor och fritidshem.

Pedagogisk omsorg omfattas inte av bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning

Anmäl vid förändring

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen ska anmäla detta till Kungsbacka kommun inom en månad efter att bytet av person genomförts.

Använd blanketten Underlag för ägar- och ledningsprövning för att anmäla. Blanketten fylls också i vid ansökan om att få starta fristående förskola eller fritidshem. Du hittar blanketten på vår samlingssida

Blanketter för fristående huvudman

När vi får in anmälan gör vi en prövning för att säkerställa att kraven på ägar- och ledningskretsens erfarenhet och insikt samt lämplighet fortsatt är uppfyllda. Vi ska också bedöma om huvudmannens ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten påverkas av förändringen. 

Mer om ägar och ledningsprövning

Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen liksom motsvarande lagar för andra välfärdssektorer. Beslutet innebär att det införs skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. I sitt cirkulär 18:41 beskriver Sveriges kommuner och regioner, SKR, vad ägar- och ledningsprövningen innebär

Ägar och ledningsprövning - SKRs cirkulät om krav för att enskilda att bedriva fristående förskola