Privata utförare av ledsagarservice och avlösarservice i hemmet

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg erbjuder möjlighet för företag att bli privat utförare av ledsagarservice och avlösarservice i hemmet. Här kan du få mer information om hur du blir privat utförare.

Vi har kundval inom ledsagarservice och avlösarservice i hemmet. Systemet innebär att den som beviljats dessa insatser själv får välja om han eller hon vill anlita den kommunala verksamheten eller ett privat företag. 

Till vänster kan du läsa om hur du blir privat utförare inom ledsagarservice och avlösarservice i hemmet och vilka riktlinjer som gäller för att du ska vara godkänd som utförare. Där hittar du också listan över de företag som godkänts av nämnden för Individ & Familjeomsorg.

Kommunen beviljar stödet

Kom ihåg att det är alltid förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs handläggare som bedömer och beviljar behovet av ledsagarservice och avlösarservice i hemmet. 

Lagen om valfrihetssystem 

Det är Lagen om valfrihetssystem som reglerar vad som ska gälla för kommuner som vill överlåta valet av utförare av ledsagarservice och avlösarservice i hemmet till omsorgstagaren. Alla utförare som ansökt och uppfyller de krav som nämnden fastställt antas och kommunen tecknar avtal med dem.

Krav styr vem som får utföra insatser

Samtliga företag som vill utföra ledsagarservice och avlösarservice i hemmet ska godkännas av nämnden för Individ & Familjeomsorg. Det betyder att företagen ska uppfylla ett antal krav inom till exempel kvalitet, utbildningsnivå, samarbete mellan utförare och kommunen samt tillgänglighet. Samma krav gäller för den kommunala verksamheten.

Samma regler om sekretess- och tystnadsplikt samt anmälningsskyldighet gäller för privata utförare som för den kommunala verksamheten

Uppföljning

Utförarens arbete bedöms och godkänns i första hand av brukarna. Om man inte är nöjd med utföraren kan man välja en annan utförare, privat eller kommunal. Ta kontakt med Individ & Familjeomsorgs handläggare så får du mer information.

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för ledsagarservice och avlösarservice i hemmet. Kommunen följer därför upp de tjänster som utförs av de olika företagen och den kommunala verksamheten.

Certifiering

Ditt företag behöver separat certifiering för insatserna, detta gäller även om företaget idag är certifierat för andra insatser inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg.

Kontakta gärna