Bygg- och rivningsavfall

Avfall som uppkommer vid bygg- eller rivningsarbeten ska sorteras ut i minst sex fraktioner: trä, mineraler, metall, glas, plast och gips. Sorteringen ska ske vid den plats där avfallet uppstått. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

I avfallsförordningen finns några undantag från kravet på utsortering. Om du inte omfattas av de generella undantagen men vill samla in avfallet som ett blandat avfall ska du söka dispens.

Dispens söker du med hjälp av blanketten “Ansökan om dispens från utsortering av avfall”.