Butik

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom butiksbranschen. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.
 • Livsmedelshantering

  +

  Registrering
  Livsmedelsbutiker ska vara registrerade hos förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd för livsmedelshantering. Kravet på registrering gäller både för stora butiker som bereder livsmedel och små kiosker som bara har förpackat godis och glassbox. Det finns en blankett som ska fyllas i och skickas till oss. Du ska registrera verksamheten hos oss två veckor innan starten.

  Läs mer om att registrera livsmedelsverksamhet

  Manuell disk med grill och chark – behov av fettavskiljare
  Fett i avloppsledningarna orsakar stopp vilket kan ge betydande skador vid översvämningar. Därför måste du ha en fettavskiljare om du hanterar livsmedel.

  Läs mer om fett- och oljeavskiljare

  Avgift
  När du registrerar din verksamhet tar vi ut en avgift motsvarande en timmes handläggningstid och en årlig avgift för våra kontroller. Hur stor årsavgiften blir beror bland annat på vilka livsmedel du hanterar och hur stor verksamheten är.

  Läs mer om avgifter

  Egenkontroll
  Du måste ha en egenkontroll för verksamheten med rutiner för hur du kontrollerar verksamheten för att den ska följa lagstiftningen. Egenkontrollen ska vara anpassad till verksamheten.

  Läs mer om egenkontroll

  Lokalen
  Det finns krav på hur en livsmedelslokal ska se ut. Det finns större krav på butiker som lagar mat och mindre krav på butiker som bara har förpackade livsmedel.

  Läs mer om utformning av lokalen

  Utökad eller förändrad verksamhet
  Om du tillfälligt utökar din verksamhet och till exempel vill grilla korv utanför butiken vid ett evenemang eller liknande ska du anmäla det till oss innan starten. Om du gör ändringar i verksamheten ska du även anmäla det till oss eftersom det kan påverka hur mycket kontroll din verksamhet ska ha och vilken avgift du ska betala. Du ska även meddela oss om din verksamhet upphör eller överlåts till någon annan.

  Läs mer om att driva livsmedelsverksamhet

  Vatten från egen brunn
  Om du bereder livsmedel och inte använder kommunalt vatten i din verksamhet ska du även registrera brunnen där du tar vatten ifrån. Du kan registrera din verksamhet och den egna vattentäkten samtidigt. Kraven i dricksvattenföreskrifterna ska vara uppfyllda exempelvis vad gäller faroanalys och undersökningsprogram. Vattnet ska analyseras och måste uppfylla vissa krav. Kontakta förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd via kommunens kundcenter för mer information.

  Registrera din vattenanläggning

  Registrera livsmedelsverksamhet

  Sälja folköl 
  Innan du börjar sälja folköl ska du anmäla detta till oss. Med folköl menas att alkoholhalten är högre än 2,25 men lägre än 3,5 volymprocent. Försäljning av folköl tillåts under förutsättning att det också säljs mat. Servering av folköl kräver att det serveras mat och lättdrycker under hela serveringstiden. I båda fallen måste verksamheten vara registrerad som livsmedelsverksamhet hos förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.

  Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd utövar tillsyn av alla som bedriver försäljning och tar ut en tillsynsavgift för detta.

  Anmälan försäljning av folköl

  Sälja tobak

  För försäljning av tobak behöver du från den 1 juli 2019 söka försäljningstillstånd. Det är inte svårt att få tillstånd men det innebär högre krav på verksamheten än tidigare. Kommunen gör en prövning av sökandes lämplighet. Bland annat granskas ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning (vandel).

  Den nya lagen innebär att om du sen före den 1 juli säljer tobak och har anmält detta till oss behöver du ansöka om ditt tillstånd senast 1 november 2019 för att få fortsätta din försäljning. 

  Om du inte tidigare säljer tobak men vill börja göra det efter den 1 juli 2019 behöver du söka tillstånd innan du kan påbörja din försäljning. Tillståndet tar cirka 3–4 månader att behandlas. 

  Med tobak menas till exempel cigaretter, cigariller, cigarrer, rulltobak, piptobak, snus, vattenpipstobak och portionstobak. Även nikotinläkemedel räknas in. Från och med juli 2017 måste du också anmäla om du säljer e-cigaretter eller liknande varor.

  Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd utövar tillsyn av alla som bedriver försäljning och tar ut en tillsynsavgift för detta.

  Ansök och läs mer om tobaksförsäljningstillstånd

   

 • Bygglov

  +

  När du vill bygga om, bygga till eller bygga nytt krävs oftast bygglov. Det krävs bygglov för att:

  • Ändra en byggnads yttre utseende, exempelvis ändra fönstersättning, byta färg och material
  • Ändra en byggnads användningssätt, exempelvis ändra från kontor till restaurang
  • Sätta upp murar och plank, exempelvis för att skärma av serveringsytor

  Ibland krävs inte bygglov men en anmälan behövs för att säkerställa att den planerade åtgärden uppfyller samhällets krav och/eller Boverkets byggregler.

  Anmälningspliktiga åtgärder

  Anmälan behövs bland annat för:

  • Ändring av bärande konstruktion eller som avsevärt påverkar den befintliga planlösningen
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal, ventilation eller vatten och avlopp
  • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

  Åtgärder som kräver tillstånd, lov eller anmälan får inte påbörjas innan startbesked eller tas i bruk innan slutbesked.      

  Hör alltid med vår bygglovsavdelning på Byggnadsförvaltningen innan du påbörjar arbetet, om åtgärden kräver bygglov eller anmälan.

  Läs mer om bygglov

 • Tillstånd för offentlig platsmark

  +

  Nyttjandet av offentlig plats styrs till stor del av ordningslagen. Polisen är tillståndsmyndighet men kommunen har vetorätt. För den som vill nyttja offentlig plats är ärendehanteringen enligt följande:

  Polistillstånd
  Vad som kräver tillstånd enligt ordningslagen och vilken typ av tillstånd som behövs hittar du på polisens webbplats. Där hittar du även blanketter för din ansökan.

  Polisen lämnar vidare ansökan för yttrande till bland annat kommunen och i de flesta fall till förvaltningen för Teknik som tillstyrker eller avslår ansökan. Hör gärna av dig till Teknik redan innan du gör en ansökan till polisen, så kan vi hjälpa dig med en bedömning om vad som brukar vara möjligt.

  Ansökningar där Teknik brukar yttra sig handlar bland annat om:

  • Tillstånd för allmän sammankomst (till exempel demonstrationer)
  • Tillstånd för offentlig tillställning (till exempel loppmarknad)
  • Tillstånd för användande av offentlig plats (till exempel placering av byggnadsställning, skylt eller scen)
  • Tillstånd för trottoarpratare

  Läs mer om kommunens ordningsföreskrifter

  Trottoarpratare

  Vill du som näringsidkare använda en trottoarpratare på allmän plats i Kungsbacka måste du söka tillstånd. Trottoarprataren måste också vara av en godkänd modell och placeras på rätt sätt, läs mer via länken nedan.

  Använda en offentlig plats

  Bygglov
  För vissa anläggningar krävs bygglov. Upplysningar om vilka anläggningar som är bygglovspliktiga samt anmälan om bygglov gör du hos förvaltningen för Plan & Bygg.

  Avgifter
  Förutom avgiften för polistillståndet har kommunen enligt avgiftslagen (1957:259) rätt att ta ut avgifter för användning av offentlig plats som står under kommunens förvaltning. Förvaltningen för Teknik ansvarar för att avgifterna kommer in till kommunen.

 • Skyltlov

  +

  När du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom områden som omfattas av detaljplan krävs skyltlov. För skyltar utanför planlagt område krävs inte bygglov, däremot tillstånd från länsstyrelsen. En skylt får inte påverka trafiksäkerheten eller hindra framkomligheten.

  I vissa fall krävs inte skyltlov. Några exempel på sådana fall är:

  • Verksamhetsskylt med uppgifter om vilka bolag och personer som finns i aktuell trappuppgång, i omedelbar närhet av aktuell entré, maximalt 30 x 40 centimeter
  • Mindre flaggor som ej är fastmonterade samt är flyttbara intill butiksentré
  • Foliering på fönster och glasade fasader om text och bild täcker en mindre del av glasytan

  Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten. Hör alltid med bygglovsavdelningen på Byggnadsförvaltningen först om det krävs lov innan du sätter upp en skylt.

  Riktlinjer för skyltning i Kungsbacka

 • Brandskydd för fastighetsägare och verksamhetsutövare

  +

  Ansvaret för brandskyddet ligger enligt lag både på den som äger fastigheten och på den som bedriver verksamhet där, till exempel den som arrangerar en fest. Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) är ett lagstadgat krav för alla typer av organisationer. Här finns utrymme för rutiner som utgår ifrån företagets eller verksamhetens speciella förutsättningar; du avgör alltså själv hur arbetet ska utformas för att resultera i ett effektivt och ändamålsenligt brandskydd.

  Det är ägaren som övergripande ser till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt, medan hyresgästen ser till att verksamheten sker på ett säkert sätt. Ägaren ansvarar också för att brandskyddet sker systematiskt.

  Vid uthyrning av en lokal bör information om brandskyddet samt en checklista med regler finnas tillgängligt för hyresgästen.

  Kungsbacka kommun ingår i Räddningstjänsten i Storgöteborg. Ansökan för tillstånd finns på Räddningstjänsten i Storgöteborgs webbplats.

  Skriftlig redovisning av brandskydd
  Om verksamheten i byggnaden eller anläggningen innebär fara för människor eller miljön åvilar detta ansvar istället på den som utövar verksamheten. En skriftlig redogörelse för brandskyddet krävs för följande typer av verksamheter:

  • Samlingslokaler
  • Vård och omsorg
  • Förskoleverksamhet, skolverksamhet och skolbarnomsorg
  • Hotell och andra tillfälliga boenden
  • Sporthallar
  • Affärer
  • Restauranger
  • Industrier
  • Bensinstationer
  • Byggnader av stort kulturhistoriskt värde
  • Byggnader vars utformning innebär stor brandrisk

  Redogörelsen lämnas på blankett till Räddningstjänsten i Storgöteborg.